ชื่อเรื่อง
Title
ชื่อผู้แต่ง
Author
สาขา
ปีการศึกษา
ประเภท
Abstract
Fulltext
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความจงรักภักดีของผู้รับบริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นิตยา นุชประสพ
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาว ในประเทศไทย
กฤษติญา มูลศรี
บริหารธุรกิจ
2559
วิทยานิพนธ์
การจัดการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย
เกศกมล สุขเกษม
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ อัญมณีและเครื่องประดับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
แบบจำลองการปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษา เส้นทางถนนเศรษฐกิจในเขาใหญ่
ณัฐนันท์ ลิ้มโสภิตพรรณ
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
ตัวแบบการประยุกต์หลักการภาวะผู้นำที่มีความหมายทางจิตใจ สำหรับผู้สอบบัญชี กลุ่มบริษัทสอบบัญชี ในประเทศไทย
นุชนาถ มีสมพืชน์
บริหารธุรกิจ
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบจำลองธุรกิจเพื่อการแข่งขันของระบบโลจิสติกส์ต้นน้ำในอุตสาหกรรม ปาล์มน้ำมันของประเทศไทย
ปาณิษา เพชรพลอย
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ของธุรกิจ OTOP ประเทศไทย
เมธารัตน์ จันตะนี
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง เขตนิคมอุตสาหกรรม นวนคร
รภัสสร รองอ่อนนาม
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
การจัดการเพื่อเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ศศิพิมล แสงจันทร์
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
การนำนวัตกรรมมาใช้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศุภชัย ประสพโชค
บริหารธุรกิจ
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์องค์กร ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ของผู้บริโภคธุรกิจสปาในประเทศไทย
สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์
บริหารธุรกิจ
2561
วิทยานิพนธ์
ความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนประเภทก๊าซชีวภาพในประเทศไทย
อธิคม อัศวตั้งเสถียร
บริหารธุรกิจ
2560
วิทยานิพนธ์
กลยุทธ์การบริหารจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ Strategies for Learning Management of Air Technical Training School of Royal Thai Air Force
โกษิก เฉลิมหมู่
Gosik Chalermmoo
การบริหารการศึกษา
2559
วิทยานิพนธ์
รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น MODEL OF CHARACTERISTICS OF DMINISTRATORS OF CHILD DEVELOPMENT CENTERS UNDER LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION
จารุพิชญา ตลับนาค
JARUPITCHAYA TALABNAK
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGY FOR AUTONOMOUS UNIVERSITIES
ถวิล คำโสภา
THAVIL KHAMSOPA
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธรรมสิทธิ์ เพชรศรีงาม
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดซิกซ์ ซิกม่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา MODEL OF SCHOOL ADMINISTRATION CCORDING TO SIX SIGMA CONCEPT, UNDER THE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
นฤมล แจ้งกิจ
NARUEMON CHANGKIT
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิตยา วีระพันธ์
การบริหารการศึกษา
2559
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประเสริฐ ทองบริสุทธิ์
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน DEVELOPMENT OF A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS INFLUENCING TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION
พัชรี พลอยเทศ
PATCHAREE PLOYTHET
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น DEVELOPMENT OF A PARTICIPATION MODEL FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION UNDER LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATION
เพ็ญผกา กาญจโนภาส
PENPAGA KARNGANOPHAS
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE STRATEGY FOR HIGH PERFORMANCE SCHOOLS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
สรรเพชญ โทวิชา
SUNPHET THOVICHAR
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา RELATIONSHIP BETWEEN SERVICE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER THE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
กีรติกรณ์ รักษาดี
KEERATIKORN RAKSADEE
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT AND SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER THE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
ธีรยุทธ์ คล้ายศรีโพธิ์
TEERAYOUTH KLAISRIPHO
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ปัญหาความขัดแย้งกับการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา RELATIONSHIP BETWEEN CONFLICT RESOLUTION AND AUTHORITY OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
นิภาพร สุขเศรษฐ์
NIPAPORN SUKSAD
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภัทรา นพคุณ
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
รุ่งนภา นิตบุตร
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT GUIDELINE FOR INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM OF SCHOOLS UNDER THE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
ว่าที่ร้อยตรี สราวุฒิ คณะขาม
ACTING SUB LIEUTENANT SARAWUT KANAKAM
การบริหารการศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
สราวุฒิ โพธิ์ศรี
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การอนุรักษ์ดินและน้ำของครัวเรือนในชุมชนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
เจนวิทยา มีปาล
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
ความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของพนักงาน บริษัท ไฮกรีต โปรดักส์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทวิชชัย เจริญรัศมี
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยสู่ความยั่งยืนของชุมชนวัดกลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ปรเมศวร์ วงศ์ศรีชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประพัฒน์พงศ์ ฐานิวัฒนานนท์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การใช้น้ำเชิงอนุรักษ์ในครัวเรือนของพนักงานบริษัท กรุงเทพน้ำทิพย์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี
วิไล ติวารี
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินีเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
กิตติ ยงค์สงวนชัย
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านภูมิปัญญาการอนุรักษ์ผึ้งสายพันธุ์ชันโรง ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เกียรติภูมิ จันเต
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2559
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการจัดการเรียนรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูลฝอยสำหรับยุวชนในชุมชนริมคลอง จังหวัดสมุทรปราการ
คงพร นิ่มเจริญชัยกุล
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้นำชุมชนใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2559
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา
นพดล โชติกพานิชย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2559
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปองเดช กวินปัถย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาเกณฑ์วัดสีเขียวสำหรับวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์: ความรู้ เจตคติ และความพึงพอใจต่อเกณฑ์วัดสีเขียว
พระประเสริฐ เพชรโสม
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2559
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนในการจัดการน้ำเสียของเครือข่ายสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี
ไพโรจน์ ศาสนวิสุทธิ์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดตาก
ภูธนภัส พุ่มไม้
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
วิมลรัตน์ ภูผาสุข
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดำรงชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับครัวเรือนในชุมชน จังหวัดสระแก้ว
สุภรัชต์อ อินทรเทพ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์
อภิชาติ ตั้งปรัชญากูล
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
กระบวนการพัฒนายุวชนสีเขียวในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย Process of Green Youth Development in Management of Participatory Community Environment, Na Haeo District, Loei Province
อมร ทรงพุฒิ
Amorn Songput
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ประกอบการร้านค้าในการจัดการขยะมูลฝอยในตลาดการค้าชายแดน จังหวัดสระแก้ว
อมรรัตน์ ช่างฉาย
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ผลของสารสกัดบร็อคโคลี่ต่อความจำ การเรียนรู้ และระดับอะซิติลโคลีนเอสเตอร์เรสในหนูขาว
กาญจนา สีแย้ม
วิทยาศาสตรศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบผลค้อที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
จิราพร ปราบนอก
วิทยาศาสตรศึกษา
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดพฤติกรรมการเสพยาซ้ำของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY MODEL TO REDUCE REPEATED DRUG BEHAVIOR OF METHAMPHETAMINE ADDICTS
สำเนา นิลบรรพ์
SUMNAO NILABAN
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับเทคนิค KWDL STUDY OF THAI LANGUAGE LEARNING ACHIEVEMENTS AND CREATIVE WRITING ABILITY OF FOURTH GRADE STUDENTS USING CREATIVE WRITING SKILLS WITH KWDL TECHNIQUE
กชกร เสมาทอง
KODCHAKORN SEMATONG
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กนถวลัย สำเร็จผล
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ รูปแบบซิปปาร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
กาญจนา การสมทรัพย์
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิค LT A STUDY OF CRITICAL THINKING ABILITY AND LEARNING ACHIEVEMENT IN SCIENCE OF GRADE 3 STUDENTS USING 7E LEARNING CYCLE AND LT TECHNIQUE
ชนนิกานต์ กองแก้ว
CHONNIKAN KONGKAEW
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการนำเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า
นภาพร เกาะทอง
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด DEVELOPMENT OF BASIC SCIENCE PROCESS SKILLS FOR GRADE 1 STUDENTS USING OPEN APPROACH INSTRUCTION ACTIVITIES
ภรณ์ณัฐภัคร์ มูลคม
PORNNATTAPAK MOONKHOM
หลักสูตรและการสอน
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับแผนผังความคิด DEVELOPMENT OF ANALYTICAL THINKING SKILLS AND MATHEMATICS ACHIEVEMENTS OF GRADE 6 STUDENTS USING BRAIN BASED LEARNING TOGETHER WITH MIND MAPPING
ภัทราพร ทำคาม
PATTRAPORN TAMKHAM
หลักสูตรและการสอน
2560
วิทยานิพนธ์
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รจนา ต่อน้อง
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณบนแท็บเล็ตพีซีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 DEVELOPMENT OF MATHEMATICS LESSONS ON MULTIPLICATIONS THROUGH APPLICATIONS ON PC TABLETS FOR GRADE 2 STUDENTS
วิทยา จอมทอง
WITTAYA JOMTHONG
หลักสูตรและการสอน
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศิรินณา ตันติจารุกร
หลักสูตรและการสอน
2560
วิทยานิพนธ์
ผลการบริหารจัดการโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ของวิทยาลัยชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กันต์ โชคกลางเดือน
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี
ดาบตำรวจ ระพีพันธ์ โพนทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ
ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บัญชา แสงสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
การนำนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดไปปฏิบัติ
บุหงา ศรีรัตนภมร
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนของคณะสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4-5
พระกรศิริ คตภูธร
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พันจ่าอากาศเอก ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พันโท อุทัย สุวรรณวงศ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
ความสำเร็จของนโยบายการนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา
ฟิรนันท์ จารง
รัฐประศาสนศาสตร์
2559
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว
ลัดดาวัลย์ คงทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
วิทยานิพนธ์
สัมฤทธิผลการบริหารจัดการของเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
ลือกฤต เพชรบดี
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการกำหนดนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิภวานี เผือกบัวขาว
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
การทุจริตประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรพงษ์ แสงเรณู
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเทศบาลนครในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ้อยฤดี สันทร
รัฐประศาสนศาสตร์
2560
วิทยานิพนธ์
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
มนัสวิน จิตตานนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาคุณลักษณะอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดตราด
พงศ์อมร คชศิลา
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จันทิมา บุญอนันต์วงศ์
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ผลการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางที่มีต่อความสามารถ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นิติยา หอมชาลี
หลักสูตรและการสอน
2562
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชนิดา อุดมสิทธิพัฒนา
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนที่มีหลักเดียวกับจำนวนไม่เกินสามหลัก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นงเยาว์ ฉัตรเงิน
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การศึกษาความคิดคล่องทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการอ่านร่วมกันตามแนวสมดุลภาษา
นิพาพร ธรรมสัตย์
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พงศธร ฉัตรเงิน
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
พัดสญา พูนผล
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิไลวรรณ บุตรศรี
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้
สัณหพัฒน์ อรุณธารี
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สุนันทา กสิวิวัฒน์
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
วราภรณ์ วราธิพร
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อมรัชญา ชินศรี
หลักสูตรและการสอน
2558
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการกับการส่งเสริม การวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ธัญญาภัทร์ เลาธนัง
การบริหารการศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี
วรรณภา วิวัฒนวานิชกุล
การบริหารการศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุวิทย์ โคตวงษ์
การบริหารการศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
อังคณา สุวรียนนท์
การบริหารการศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ
การบริหารการศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จิรัฎฐ์ ฉัตร์เบญจนันท์
การบริหารการศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การศึกษาทักษะนาฏศิลป์ไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบำนพรัตน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
สุพัตรา สุโพธิ์พัฒน์
หลักสูตรและการสอน
2562
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ในกรุงเทพมหานคร
วิไลลักษณ์ บุญยัง
บริหารธุรกิจ
2558
วิทยานิพนธ์
อิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้ต่อการปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
จุฑาทิพย์ จริตญาติ
บริหารธุรกิจ
2558
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำกับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
ทิมมิกา เครือเนตร
บริหารธุรกิจ
2558
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย
วัชรี ถิ่นธานี
บริหารธุรกิจ
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเอื้ออาทรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คมสัน พิลาสมบัติ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปัญญา เปรี่ยมรัตนชัย
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือนชนบทด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในจังหวัดกาฬสินธุ์
เสรี แซ่ตัน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาโลชันจากสารสกัดหยาบดอกคำฝอยและใบฝรั่งที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรสิเนส
ฐิตารีย์ ชุ่มชัยพฤกษ์
วิทยาศาสตรศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาเซรั่มจากสารสกัดหยาบใบรางจืดและเกสรบัวหลวง ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ธัญญลักษณ์ ปิ่นน้อย
วิทยาศาสตรศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาครีมจากสารสกัดหยาบดอกสารภีและใบยอที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
วธัญญา นิลวรรณ
วิทยาศาสตรศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
ประสิทธิภาพและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบใบฮว่านง็อกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เสริมพงศ์ เดชสูงเนิน
วิทยาศาสตรศึกษา
2558
วิทยานิพนธ์
ประสิทธิผลการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ดาบตำรวจ วิชิต ไชยชนะ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไททัศน์ มาลา
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ตัวแบบการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 4 เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
พระมหาธีรเดช โพธิ์ทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4
พระมหาวิรัช วะสะศิริ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ตัวแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5
พระศรีรัตนมุนี ขวัญรัก เกสรบัว
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิเชษฐ์ จันทร์ส่ง
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมในประเทศไทย
ร้อยเอก จารุกฤษณ์ เรืองสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
สัมฤทธิผลการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ศิรินทร พุ่มวัน
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
กระบวนทัศน์การบริหารจัดการวัดยุคโลกาภิวัตน์ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร The Paradigm of Temple Management in the Age of Globalization in Nakhon Sawan and Phichit Provinces
สาธิต พนารี
Sathit Phanaree
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ประสิทธิผลการนำนโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพาราในจังหวัดภาคใต้ตอนบน
สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตกรุงเทพมหานคร
อธิราช มณีภาค
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร
กัมลาศ เยาวะนิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การนำนโยบายการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง
ณรงค์ อาศนสุวรรณ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การศึกษาประสิทธิผลการนำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ดาบตำรวจ พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
กลยุทธ์การบริหารของกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Administrative Strategies of Sub-district Headmen and Village Headmen to Promote Sustainable Community Strength in Lower Northeastern Provinces
บุญเลิศ นครกัณฑ์
Boonlert Nakhonkan
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดกำแพงเพชร
พงษ์ศักดิ์ เพชรสถิตย์
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การนำนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
พระเจริญ บุญทศ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแผ่ธรรมะวัดพระธรรมกายในยุคโลกาภิวัตน์
พระมหาบุญเทียม เหยี่ยวซ้าย
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ตัวแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี
พันโท ตันติกร ทิพย์จุฑา
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม
รัศมี อ่อนปรีดา
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ผลการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
วัฒนา สุราษฏร์มณี
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นที่อ่อนไหวด้านการ จัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี
สมพล ชีวะประเสริฐ
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคใต้
อรทัย แสงทอง
รัฐประศาสนศาสตร์
2558
วิทยานิพนธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
นงลักษณ์ เขียวมณี
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสื่อสาร ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค STAD
วทันยา กฤตติกานนท์
หลักสูตรและการสอน
2562
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ที่มีต่อความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภานุวัต เฮียงจันทา
หลักสูตรและการสอน
2562
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กัญจน์วิภา ใบกุหลาบ
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารบนฐานความหลากหลายของพืชผักในครัวเรือน ชุมชนริมแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
นิคม ศรีเงิน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดบุรีรัมย์
สุทธิชัย โล่ห์นารายณ์
รัฐประศาสนศาสตร์
2562
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครูพลศึกษาของสถาบันการพลศึกษา สังกัดวิทยาเขตภาคกลาง
ปรีดาภรณ์ ดวงใจดี
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เกษณี เตชพาหพงษ์
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบธนาคารต้นไม้ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
บุญเรือง เลี้ยงรัตนชัยกุล
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
ไพฑูรย์ ตรงเที่ยง
รัฐประศาสนศาสตร์
2561
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื่องประดับผ่านสังคมออนไลน์ (แฟนเพจเฟสบุ๊ค) ในประเทศไทย
อุบล ปานนิล
บริหารธุรกิจ
2562
วิทยานิพนธ์
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของครัวเรือน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
ธีระพงษ์ จองหยิน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อประกันภัยโรคมะเร็งของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สถาพร เสาหัด
บริหารธุรกิจ
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการลดปริมาณการใช้สารเคมีด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชื่นสุมณ ยิ้มถิน
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า
สันวิช แก้วมี
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์
พิษณุ โชติประไพ
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นครินศร์ จับจิตต์
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัวของครัวเรือนในชุมชนนิเวศชานเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประวรดา โภชนจันทร์
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
หยาดอัมรินทร์ ศิริขันธ์
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
ชุติมาพร เชาวน์ไว
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
การประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
วรรณา โฉมฉิน
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นที กอบการนา
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
สุจรรยา ขุนทอง
บริหารธุรกิจ
2562
วิทยานิพนธ์
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นฤมล เจริญพรสกุล
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 1 NEEDS ASSESSMENT FOR BUDGETING ANAGEMENT OF SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF DUCATIONAL INSPECTION AREA 1
กษมา แสนอ่อน
KASAMA SAENON
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยในการฝึกอบรมที่มีต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงาน ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี จังหวัดสระบุรี
กนกกาญจน์ ดีแปง
บริหารธุรกิจ
2562
วิทยานิพนธ์
ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อมรรัตน์ เตยหอม
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการสอน เขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อความสามารถในการเขียน เชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชนาพร คงชาติ
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบกาทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
ปัสรินญา ผ่องแผ้ว
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ว่าที่ร้อยตรีสถาพร ศักดิ์เหลือง
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปรีญานันต์ นวลจันทร์
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การใช้คำถามปลายเปิดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
กานต์วลี อ่ำประเวทย์
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มีต่อสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ยุวดี ไชยไธสง
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชัชวาลย์ สิงหาทอง
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียน สังกัดเทศบาล Administrative Strategy with School Social Responsibility under the Municipality
ประทีป ทับโทน
Pratheep Tuptone
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด ซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมสมัคร พงษ์ศิริพัฒน์
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยอานนท์ แก้วเงิน
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำในทศวรรษหน้าของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธงธิภา วันแก้ว
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ศิลปะประดิษฐ์โดยสรุปด้วยแผนภูมิเวนน์
ชัชชมนต์ อำมฤคโชค
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตรียพล โฉมไสว
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชนากานต์ จันทร์มงคล
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและลงทุนต่างประเทศ
เดชา พละเลิศ
บริหารธุรกิจ
2563
วิทยานิพนธ์
การจัดการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาเวียดนาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เหงียน ถิ ทู แถ่น
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาเวียดนามเบื้องต้น โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบ เกมทางภาษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เหงียน ถิ เหลียว
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จีรพรรณ ชวาลสันตติ
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas) ในระยะผลกึ่งสุกและระยะผลสุก
มธุรส รัตนวงศ์สนิท
วิทยาศาสตรศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนังจากสาร สกัดหยาบต้นโนรา (Hiptage candicans Hook.f.)
ฐิติมา ละอองฐิติรัตน์
วิทยาศาสตรศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบมะขวิด (Feronia limonia (L.) Swing) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซมไทโรซิเนส
วันทนา ติดชัย
วิทยาศาสตรศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขันทอง ไทยทวี
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิต ภาพสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศิรินภา คุ้มจั่น
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทวน เที่ยงเจริญ
การบริหารการศึกษา
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อปรับเปลี่ยนมโนทัศน ที่คลาดเคลื่อนทางพีชคณิตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนตน
อดิเรก เฉลียวฉลาด
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
รัชนีวรรณ จีนธรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จําเป็น ในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
กุลณัฐ เหมราช
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การปรับใช้เทคโนโลยีควบคุมระยะไกลในสวนมัลเบอร์รี
วรนันท์ ตุงคโสภา
การจัดการเทคโนโลยี
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการจราจรหน้า สถานศึกษา
ปุณิกา โกกิลารัตน์
การจัดการเทคโนโลยี
2563
วิทยานิพนธ์
ประสิทธิภาพการใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ จากการหมักร่วมของมูลวัวและหญ้าเนเปียร์
เปรมวิชช์ ธาดาไชโยสิทธิ์
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
2563
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจําลองเป็นฐานเพื่อพัฒนา มโนทัศน์และความสามารถในการสร้างแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศรอบตัว สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปิยะนารถ ประดับมุข
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมสมรรถนะ การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
อุปกิต ทรวงทองหลาง
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
พระพิภพ แพงท้าว
รัฐประศาสนศาสตร์
2563
วิทยานิพนธ์
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนและความผูกพันต่อองค์กรของ ครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
ศุภวรรณ นุ่มพูล
การบริหารการศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
พิมพ์ใจ พุฒจัตุรัส
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร์
โบรา เกา
หลักสูตรและการสอน
2560
วิทยานิพนธ์
ผลของวิธีสอนแบบเน้นประสิทธิผลที่มีต่อทักษะการเขียนบันทึกประจำวันภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยการจัดการและเศรษฐศาสตร์ ประเทศกัมพูชา
พิสิทธิ์ คิม
หลักสูตรและการสอน
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบคุณลักษณะความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา
จูม ลาย
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เอกชนในจังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา
บุไรย์ บุญ
หลักสูตรและการสอน
2560
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาตัวบ่งชี้สุขภาพองค์การของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เนาวรัตน์ ช่างเครื่อง
การบริหารการศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ทางการพยาบาลเรื่องโครเบาหวานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครปฐม
ณฐา เมธาบุษยาธร
การจัดการระบบสุขภาพ
2564
วิทยานิพนธ์
การจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับโรงเรียนปลูกพืชอัจฉริยะ
ธนา กรองทอง
การจัดการเทคโนโลยี
2564
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการป้องกันโรคไข้เลือกออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธรธารี จันทาวุฒิ
การจัดการระบบสุขภาพ
2564
วิทยานิพนธ์
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การสีเขียวของอาคารประหยัดพลังงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วิทยา ภัทรเมธากุล
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
การศึกษาความเป็นไปได้ในด้านการลงทุนของการทำธุรกิจนวัตกรรมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ในเขตพื้นที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ภาณุพันธุ์ เดชะกุล
บริหารธุรกิจ
2563
วิทยานิพนธ์
รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย
กิตตินาท นุ่นทอง
การบริหารธุรกิจ
2562
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้กำกับลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21
ชนะ ยาดี
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการบริหารจัดการของเครื่องฉีดพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยในประเทศไทย
บรรเทิง ศรีอาจ
การบริหารธุรกิจ
2564
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดบริการสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีฮาลาลของมุสลิมในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ธวัชชัย นิมา
การบริหารธุรกิจ
2564
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบเชิงกระบวนทัศน์การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์ที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครหลัก
เพ็ญประภา เกื้อชาติ
นวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
2561
วิทยานิพนธ์
การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลองที่ส่งผลต่อมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วรรณวิสาข์ ปิติไหว
หลักสูตรและการสอน
2564
วิทยานิพนธ์
ความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับเทคนิค KWDL
วินา บุญยัง
หลักสูตรและการสอน
2564
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุกเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่าง
หลักสูตรและการสอน
2564
วิทยานิพนธ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนในน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตน้ำผลไม้กระป๋องโดยประยุกต์ใช้เทคนิคแผ่นทิวบ์เซ็ตเทิลเลอร์
วัฒนา หงษี
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
2563
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ฐนชม พันธ์บุญมี
การบริหารการศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
สุชาติ สืบทอง
การบริหารการศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ทัดดาว รัตนชาติ
การบริหารการศึกษา
2562
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา DEVELOPMENT OF SCHOOL ADMINISTRATION MODEL BASED ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNDER THE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
วิไลรัตน์ จันธิมา
WILAIRAT CHANTHIMA
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณัฐชยา แก้วคง
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาตัวบ่งชี้การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริหาร สถาบันการศึกษาพยาบาล
กมลรัตน์ ทองสว่าง
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทากายวิภาคเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป
เอกสิทธิ์ โพธิ์ไทรย์
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การจัดการองค์การด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานของอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ไทย
ถวัลย์ เทียนทอง
บริหารธุรกิจ
2564
วิทยานิพนธ์
การรับรู้คุณภาพการบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ศรุดา เพ็งสวย
การจัดการระบบสุขภาพ
2564
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
สุกัญญา สายลอด
การบริหารการศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนเพื่อการเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์
มนูญ มนูขจร
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการลดการใช้สารพาราควอตและไกลโฟเซตของแหล่งเกษตรกรรมในเขตกิจกรรมพิเศษอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
ยุทธนา นาคหกวิค.
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
พัชรี ไชยสิทธิ์
การบริหารการศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์กรสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จรัสศรี ฮะฮวด
การบริหารการศึกษา
2561
วิทยานิพนธ์
ผลการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พิชญา ทองคำพานิช
หลักสูตรและการสอน
2564
วิทยานิพนธ์
การก่อตัวของนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้คำสั่ง คสช. มาตรา 44
วิสานท์ แสวงหา
รัฐประศาสนศาสตร์
2564
วิทยานิพนธ์
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน
กรกต ชาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี
ศัสยมน สังเว
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับทักษะปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วรรณา สายสว่าง
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
การพัฒนานาโนเซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดของข้าวหมากข้าวมีสี
ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
วิทยาศาสตรศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จ่าอากาศเอก ศุภณัฐ เวชมณี
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
2564
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาเครื่องให้อาหารสุนัขโดยน้ำหนักแบบป้อนกลับ
บวรยศ สุธรรม
การจัดการเทคโนโลยี
2564
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้แบบการสอนเขียนที่เน้นกระบวนการร่วมกับเทคนิค CIRC ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและความสามารถในการเขียนสื่อความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Effects of Writing Process Approach with CIRC Technique on Thai Language Learning Achievements and Ability on Communication Writing of grade 7 students
ขวัญชนก อยู่ศรี
Khuanchanok Yusri
หลักสูตรและการสอน
2564
วิทยานิพนธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค STAD Study of Mathematics Achievements and Connections Abilities of Grade 6 Students Using Problem Based Learning with STAD Technique
สุธิชา อินแสน
Suticha Insaen
หลักสูตรและการสอน
2564
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ร่วมกับการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูมที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รุ่งนภา วังโย
Roongnapa Wangyo
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 The Development of Instructional Model to Enhance Scientific Creativity and Scientific Mind of Grade 4-6 Students
มัชฌิมา เส็งเล็ก
Matchima Senglek
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบริการสังคมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะความเป็นพลเมืองดี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ The Development of a Social Service-Based Instructional Model to Enhance Good Citizenship Competencies for Undergraduate Students of Bunditpatanasilpa Institutes
ปรเมศวร์ พืชผักหวาน
Paramate Puchpakwan
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมระดับความลึกของความรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 The Development of an Instructional Model for Enhancing the Depth of Mathematical Knowledge for Grade 8 Students
ทศทัศน์ บุญตา
Thoshatus Boonta
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
รูปแบบเชิงสาเหตุในการจัดการสินค้าคงคลังที่มีต่อบริษัทผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและขนาดเล็ก Structural Equation Modeling of Inventory Management for Small and Medium Electrical and Electronic Components Manufacturing Companies
พรเทพ แก้วเชื้อ
Pornthep Kaewchur
การบริหารธุรกิจ
2565
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ดนตรีที่ส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จในเด็กปฐมวัย The Development of Musical Experiential Model to Enhance Executive Function for Early Childhood Students
ณัฏฐ์รดา ไชยอัครพงศ์
Natrada Chaiakaraphong
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของโรงเรียนในพื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี Development of Preparedness Model in Response to Earthquake Disasters for Schools Located in Si Sawat Fault Area, Kanchanaburi Province
นภัสพร ทองพราย
Naphatsaporn Thongprai
สิ่งแวดล้อมศึกษา
2564
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงคำนวณและชิ้นงานสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Effects of Using Productivity-Based Learning through Web-Based Instruction on Computational Thinking Ability and Creative Products of Grade 8 Students
อภิญญา ไทยลาว
Apinya Thailao
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการรับใช้สังคมเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น The Development of an Instructional Model Based on Service Learning Approach to Enhance Junior High School Students Public Consciousness
พระมหาวริทธิ์ธร จันทร์ชื่น
Pramaha Waritthon Chanchuen
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้ผ่านไซเบอร์สเปซเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์วรรณกรรมจีนร่วมสมัย THE STUDY OF FLIPPED CLASSROOM TEACHING METHOD TOGETHER WITH CYBERSPACE LEARNING TO PROMOTE CHINESE CONTEMPORARY LITERATURE HISTORY ACHIEVEMENT
Chang Yipeng
Chang Yipeng
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีผลต่อการออกแบบรูปแบบการสอนดนตรีศึกษาและการฝีกปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูดนตรีที่ Zhoukou Normal University THE EFFECT OF PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) ON MUSIC TEACHING SCHEME DESIGN AND THE PRACTICUM OF MUSIC TEACHER STUDENTS AT ZHOUKOU NORMAL UNIVERSITY
Guo Feifei
Guo Feifei
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแอพพลิเคชันซุปเปอร์สตาร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา THE EFFECT OF LEARNING MANAGEMENT USING COOPERATIVE LEARNING TOGETHER WITH SUPERSTAR MOBILE LIBRARY APPLICATION TO ENHANCE THE SEARCHING FOR INFORMATION ABILITY OF UNIVERSITY STUDENTS
Yuan Liangzhi
Yuan Liangzhi
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนประถมศึกษา THE EFFECT OF COOPERATIVE LEARNING USING STAD TECHNIQUE ON MATHEMATICS ACHIEVEMENT OF THE FOURTH GRADE STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS
Yang Pengfei
Yang Pengfei
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
ผลของวิธีสอนแบบช่วยเหลือกันในชั้นเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนประถมศึกษา THE EFFECTS OF AIDED-STUDY CLASS TEACHING METHOD TOWARDS MATHEMATICS ACHIEVEMENT OF GRADE 4 STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS
Zhang Ancheng
Zhang Ancheng
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
การใช้กรณีศึกษาในการสอนแบบจุลภาคเพื่อส่งเสริมทักษะการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ STUDY OF CASE STUDY METHOD THROUGH MICROTEACHING METHOD TO ENHANCE TEACHING PRACTICE SKILLS OF STUDENTS MAJORING IN CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE
Xiao Qianlin
Xiao Qianlin
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ Zhoukou Normal University THE STUDY OF PROBLEM-BASED LEARNING APPROACH FOR ENHANCING LEARNING ACHIEVEMENT AND STUDENTS’ SATISFACTION AMONG THE FIRST YEAR STUDENTS ON FUNDAMENTALS OF INFORMATION TECHNOLOGY COURSE, ZHOUKOU NORMAL UNIVERSITY
Li Xiaofeng
Li Xiaofeng
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการออกแบบภูมิทัศน์ของนักศึกษาวิทยาลัย EFFECT OF LEARNING MANAGEMENT USING PROBLEM-BASED LEARNING TOGETHER WITH THE MOBILE PHONE APPLICATION ON STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT AND THE ABILITY OF LANDSCAPE DESIGN OF COLLEGE STUDENTS
Huangfu Zhounan
Huangfu Zhounan
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
การศึกษาวิธีสอนดนตรีแบบดัลโครซในวิชาดนตรีเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา STUDY OF DALCROZE MUSIC TEACHING METHOD ON MUSIC CLASS TO PROMOTE MUSICAL LITERACY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Zhao Yi
Zhao Yi
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ BOPPPS ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแสดงการเต้นรำของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย THE EFFECT OF LEARNING MANAGEMENT USING BOPPPS TEACHING METHOD ON LEARNING ACHIEVEMENT AND DANCE PERFORMANCE OF UNIVERSITY STUDENTS
Zhu Fengling
Zhu Fengling
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาเชิงอุดมการณ์และการเมือง Xinzhou Teachers University THE STUDY OF STATES, PROBLEMS AND GUIDELINES ABOUT LEARNING MANAGEMENT FOR THE CURRICULUM OF IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION MAJOR IN XINZHOU TEACHERS UNIVERSITY
Dou Jiayu
Dou Jiayu
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
ความพึงพอใจการสื่อสารองค์กรและความพึงพอใจในการทำงานของทันตบุคลากร กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ORGANIZATIONAL COMMUNICATION SATISFACTION AND WORK SATISFACTION AMONG DENTAL HEALTH CARE PERSONNEL IN DENTAL HEALTH DIVISION, HEALTH DEPARTMENT, BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION
ธีระพล รัตนเดช
Teerapon Rattanadech
การจัดการระบบสุขภาพ
2565
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและความพึงพอใจในงานมีผลต่อความผูกใจในงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดชัยนาท DIRECTOR’S SERVANT LEADERSHIP AND JOB SATISFACTION TOWARDS WORK ENGAGEMENT AMONG PUBLIC HEALTH PERSONNEL IN TUMBON HEALTH PROMOTING HOSPITAL, CHAINAT PROVINCE
ประเสริฐ สิทธิผลวนิชกุล
Prasert Sitthiphonwanidkun
การจัดการระบบสุขภาพ
2565
วิทยานิพนธ์
คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้าออนไลน์และความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี E-SERVICE QUALITY OF ONLINE SHOP AND HEALTH LITERACY AFFECTS COSMETICS PURCHASING INTENTION OF STUDENTS IN VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE, PATHUM THANI PROVINCE
สรณะ จันทร์วีนุกูล
Sarana Chanweenukul
การจัดการระบบสุขภาพ
2565
วิทยานิพนธ์
การศึกษาวิธีสอนแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ Study of Experiential Teaching Method to Enhance English Speaking Ability of Business English Students
Mr.Xi Qing
Mr.Xi Qing
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง The 21st Century Administrative Skills of School Administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region
ศิโรรัตน์ มณีเรือง
Sirorat Maneeruang
การบริหารการศึกษา
2565
วิทยานิพนธ์
แนวทางการจัดการมดรุกรานในชนิด Anoplolepis gracilipes ในบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา Management approaches on Invasive Ant Species, Anoplolepis gracilipes at Sakaerat Biosphere Reserve, Nakhon Ratchasima Province
กีรติ บินซัน
Kirati Binsan
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
2565
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมของพระสอนศีลธรรม The Development of a Training Program Model Based on Transformative Learning Theory to Enhance Moral Project Advisory Competency of Moral Teaching Monks
พระมหานพดล สีทอง
Phra Maha Noppadol Seethong
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
รูปแบบความสามารถทางการจัดการธุรกิจสถานบริบาลและการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย Model of Competence in Management of Nursing Home Business and Elderly Care in Thailand
สุตาภัทร จันทร์ประเสริฐ
Sutapat Chanprasert
บริหารธุรกิจ
2565
วิทยานิพนธ์
ผลของการสอนแบบโครงงานโดยการขับเคลื่อนงาน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติในรายวิชาเครือข่ายการตลาดสำหรับนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา Effect of Using Project Import Task-Driven Method on Learning Achievement and Practical Skills in Network Marketing Course of Vocational College Students
Shu Xin
Shu Xin
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การศึกษาการเรียนแบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการถามที่ส่งเสริมความสามารถในการออกแบบท่าเต้นของนักศึกษา Study of Problem-Based Learning Together with Questioning Technique to promote Choreography Dance Design Ability of Dance Students
Wang Di
Wang Di
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
ผลการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชารุกขวิทยาสวน Effect of Problem-Based Learning Method on College Students Academic Achievements in Garden Dendrology
Zhang Yanru
Zhang Yanru
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสืบสอบที่ส่งเสริมความสามารถ ในการเรียนรู้อย่างอิสระ สำหรับรายวิชาการปลูกฝังอุดมการณ์และศีลธรรม และพื้นฐานกฎหมาย Development of Inquiry-Based Instructional Process to Promote Independent Learning Ability for Ideological and Moral Cultivation and Legal Basis Course
Wang Jun
Wang Jun
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนวัตกรรมและการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ Trinity เพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของนักศึกษา Development of a Trinity Innovation and Entrepreneurship Education Instructional Model to Improve Students Innovative Ability
Guo Haina
Guo Haina
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
ปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยหอมทองเสริมซีลีเนียมต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอม Selenium Supplemented Hom Thong Banana Tree Compost on Growth of Lettuce
พัชรี เดชเลย์
Patcharee Dechlay
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
2566
วิทยานิพนธ์
การศึกษาปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ำของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในจังหวัดปทุมธานี The Study on Service quality Influences Customer’s Revisiting to Specialized Financial Institutions in Pathum Thani Province
อสาฬ พิมโพธิ์
Arsarn Phimpho
บริหารธุรกิจ
2565
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 The Relationship between Performances According to Professional Standards and the 21st Century Skills of School Administrators under the Regional Education Office No.1
พชรกมลพรรณ ทองบุสกุล
Pacharakamonpan Thongbusakul
การบริหารการศึกษา
2566
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำที่ยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา Model of Sustainable Leadership Development for School Administrators under the Secondary Educational Service Area Office
สุนทรีพร​ อำพลพร
Soontareeporn Ampolporn
การบริหารการศึกษา
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างยั่งยืน Development of School Management Model to Promote Sustainable School Botanical Garden
ศักดิ์ชัย มุดลาด
Sakchai Moodlard
การบริหารการศึกษา
2566
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 กับบทบาทการบริหารสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง The relationship between leadership in 21th century and roles of school administrators on environmental management in school under the central primary educational service area office
มุกดา ลอยนภา
Mukda Loynapa
การบริหารการศึกษา
2565
วิทยานิพนธ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของนกและกระรอกในมหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ DIVERSITY OF BIRDS AND SQURRELS AT VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY UNDER ROYAL PATRONAGE
แสงดาว โบดัว
ICHANGDAW BORUAH
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
2565
วิทยานิพนธ์
ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 THE EFFECTS OF STEM EDUCATION APPROACH ON SCIENCE ACHIEVEMENT AND PROBLEM SOLVING ABILITY OF GRADE 11 STUDENTS
กนกวรรณ มั่งมี
KANOKWAN MANGMEE
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรของบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลพบุรี Director’s Leadership Styles and Organizational Climate Affecting Organizational Citizenship Behavior of Public Health Personnel in Tumbon Health Promoting Hospitals, Lopburi Province
จักรชัย รุ่งสุข
Chakchai Rungsook
การจัดการระบบสุขภาพ
2565
วิทยานิพนธ์
การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานที่มีต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Learning Management with Project Activity toward Public Minded Behavior and Learning Achievement of Grade 8 Students
จิดาภา สกุลมา
Jidapa Skulma
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปข้นกึ่งสำเร็จรูปจากผลมะตาดและกระเจี๊ยบเขียว Development of Instant Thick Soup from Chulta (Dillenia indica) and Okra (Abelmo chusesculentus)
จุรีมาศ ดีอำมาตย์
Jureemart Deeammart
วิทยาศาสตรศึกษา
2566
วิทยานิพนธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เทคนิคกลุ่มสืบค้นร่วมกับแผนผังความคิด A Study of Learning Achievement and Scientific Problem-Solving Ability of Grade 6 Students Taught by Group Investigation Learning with Mind Mapping
ชนิดาภา ยิ่งประยูร
Chanidapha Yingprayoon
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา Strategic Leadership of School Administrators in the 21 st Century under the Primary Educational Service Area Office
ชารีรัตน์ เสียงล้ำ
Chareerath Sianglum
การบริหารการศึกษา
2565
วิทยานิพนธ์
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพระดับนำร่องจากการหมักร่วมของฟางข้าวและขยะเศษอาหาร Pilot Scale Biogas Production System from Co-digestion with Rice Straw and Food Waste
ตราบุญ คงคะรัศมี
Trabun Khongkharatsamee
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
2566
วิทยานิพนธ์
ผลของห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อทักษะการกระโดดเชือกเข้าจังหวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Effect of Flipped Classroom on Rhythmic Rope Skipping Skills of Fourth Grade Students
Zhu Yuehan
Zhu Yuehan
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ 504R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Development of English Reading Comprehension in Third Grade Students Using 5Q4R
นิธิภรณ์ ม่วงสวัสดิ์
Nithiporn Muangsawat
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรแห่งการเรียนรู้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา Emotional intelligence of School Administrators and Learning Organizations Under The Office of Ayutthaya Primary Educational
เบ็ญจกานต์ หนูขสิบ
Benjakan Nuklib
การบริหารการศึกษา
2565
วิทยานิพนธ์
แนวทางในการจัดการมดรุกรานในระบบนิเวศเมือง บริเวณตลาดไท และท่าเรือกรุงเทพ Guidelines for Invasive Ant Managernent in Urban Ecosystem at Talaad Thai and Bangkok Port
เบญญาพร สอนสา
Benyaporn Sornsa
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
2565
วิทยานิพนธ์
ความสามารถการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาฯ สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค กลุ่มแบบสืบคัน Analyticai Thinking Abilities and Economics Achievement Social Studies of Grade 11 Students Using Problem Based Learning with Group Investigation Teachniques
ปภาวดี สบายจิต
Prapawadee Sabayjit
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา Servant Leadership of the School Administrators and Professional Learning Community of the Office of Education Service in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
ปานะพันธ์ อินทร์อ่ำ
Panaphan Inam
การบริหารการศึกษา
2565
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบหลักสูตร์ฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล Development of a Training Curriculum Model to Enhance Continuous Learning Competency for Transforming Routine Work into Research (R2R) of General Support Staff at Mahidol University
ปิยะวรรณ ท่าทราย
Piyawan Thasai
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมที่ส่งเสริมสมรรถะการสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดรู้การอ่านตามแนวทางนานาชาติของนักศึกษาวิชาชีพครู The Development of a Training Curriculum Model to Enhance Competency in The Creation of Reading Literacy Assessment Tools According to International Guideline of Teacher Professional Students
พิบูลย์ ตัญญบุตร
Phibun Tanyabut
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
ผลการสอนภาษาจีนด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) ร่วมกับเกมที่มีต่อความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Effects of Using Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Technique Combined with Game on Ability of Chinese Reading and Writing of 7th Grade Students
พีระศิลป์ ศิลปสารท์
Peerasin Sinlapasan
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพร่วมกับทฤษฎีทักษะปฏิบัติที่ส่งเสริมสมรรถะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Development of Productive Learning Management Model Combined with Practical Skill Theory to Enhance Computational Thinking Competency of 6"Grade Students
วนิดา สารมะโน
Wanida Sarnmano
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การต่อยอดธุรกิจด้านระบบควบคุมอัจฉริยะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของประเทศไทย Smart Control System Business Extension to Support Thailand Electric Vehicle Industry in the Future
วรเทพ ตรีวิจิตร
Worathep Treewichit
การบริหารธุรกิจ
2566
วิทยานิพนธ์
การยอมรับเทศโนโลยื นวัตกรรมบริการ และการตลาตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานกระเป๋าเงินอิล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการในจังหวัดปทุมธานี Technology Acceptance, Service Innovation, and Social Media Marketing Affecting Users Decision Making to Use Electronic Wallet of User in Pathum Thani
วสันต์ ชุ่มชวย
Wasan Chumchuay
บริหารธุรกิจ
2566
วิทยานิพนธ์
การบำบัดน้ำเสียจากปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรั่งโดยใช้จุลินทรีย์ Wastewater Treatment of Algae Bloom by using Microorganism
พิสิษฐ์ ต้นกิตติรัตนากุล
Pisit Tonkittirattanaku
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
2565
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร. Creative Leadership and Work Empowerment for Teacher under Samut sakhon Primary Educational Service Area Office
วสันต์ ระเบียบ
Wasan Rabeab
การบริหารการศึกษา
2565
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ส่งเสริมการคิดเชิงระบบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ The Development of Blended Learning Model to Enhance System Thinking Process for Students of National Sports University
วีรินทร์ภัทร พันพิพิธ
Werinpat Panpipit
หลักสูตรและการสอน
2565
วิทยานิพนธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Factors Affecting the Decision to Use Electronic Money (e-Money) via Mobile Phones of the Elderly in Bangkok Metropolitan Region
สถาพร ยอดชมภู
Sathaporn Yodchompoo
บริหารธุรกิจ
2566
วิทยานิพนธ์
คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ของร้านค้าออนไลน์และความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี E-Service Quality of Online Shop and Health Literacy Affects Cosmetics Purchasing Intention of Students in Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathum Thani Province
สรณะ จันทร์วีกูล
Sarana Chanweenukul
การจัดการระบบสุขภาพ
2565
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณของครูกับความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา The Relationship between Participation of Teacher in Budgeting and Adequacy of Resource for Educational Management in Schools under the Primary Educational Service Area Office
สำเนา พงษ์อารีย์
Samnao Pongaree
การบริหารการศึกษา
2565
วิทยานิพนธ์
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 Transformational Leadership of School Administrators and Learning Organizations of the Secondary Educational Service Area Office 4
สุเชษฐ์ ชูคง
Suchet Chookong
การบริหารการศึกษา
2565
วิทยานิพนธ์
การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 SSCS Learning Management Combined with Educational Games for Developing Problem Solving Abilities and Mathematics Learning Achievements of First-Grade Students
สุรีพร สว่างอารมณ์
Sureeporn Sawang-a-rom
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาระบบปลูกเลี้ยง การใช้รังสีแกมมาเพื่อให้ได้สารเอเชียติโคไชด์สูงและการขยายพันธุ์บัวบก (Centella asiatica L. Urb.) ในสภาพปลอดเชื้อ Development of Cultivation System, Gamma irradiation for High Asiaticcoside Content and Propagation in Vitro of Asiatic Pennywort (Centella Asiatica L. Urb.)
หนึ่งฤทัย ด่านเขตร์แดน
Neungruethai Dankhetdean
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
2566
วิทยานิพนธ์
อิทธิพลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมดิจิทัล สตาร์ทอัพในประเทศไทย Causal Influences Affecting the Operations of the Digital Startup Industry in Thailand
อดิเทพ ครุฑธามาศ
Adithep Khrutthamat
บริหารธุรกิจ
2566
วิทยานิพนธ์
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยรูปแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Using of THINK-PAIR-SHARE Cooperative Learning Model with KWDL Technique to Promote Mathematical Word Problem Solving Abilities and Learning Achievements of Third-Grade Students
ศราวุธ บัวนพ
Sarawut Buanop
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การกระจายตัวของคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่และแนวทางการจัดการน้ำสำหรับมหาวิทยาลัย SPATIAL DISTRIBUTION AND WATER QUALITY MANAGEMENT GUIDELINE FOR UNIVERSITY
รัศมี ไชเดีย
RASHMI CHETIA
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
2565
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาเม็ดสีสะท้อนรังสีอินฟราเรดจากดินลูกรังเพื่อย้อมเส้นใยฝ้าย DEVELOPMENT OF INFRARED REFLECTIVE PIGMENTS FROM LATERITE SOIL FOR DYEING COTTON FIBERS
โยธิน กัลยาเลิศ
YOTIN KALLAYALERT
วิทยาศาสตรศึกษา
2566
วิทยานิพนธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงาน การประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น RELATIONSHIP BETWEEN THE ROLE OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND SCHOOL QUALITY ASSURANCE OF SCHOOLS UNDER LOCAL GOVERNMENT ORGANIZATIONS
นรินทร์รัตน์ รักไธสงค์
NARINRAT RUCKTHAISONG
การบริหารการศึกษา
2565
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาเครื่องตรวจอัตโนมัติส าหรับการแยกและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นในงานพยาบาล THE DEVELOPMENT OF AUTOMATION MACHINE FOR PATIENT ISOLATION AND SCREENING IN NURSING
พัชรกมล เมืองมีศรี
Pacharakamol Muangmeesri
การจัดการเทคโนโลยี
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในบริบทดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญา ตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร DEVELOPMENT OF LEARNING MODEL USING BLENDED LEARNING IN DIGITAL CONTEXT FOR UNDERGRADUATE STUDENTS OF RAJABHAT UNIVERSITIES IN CENTRAL AREA TO ENHANCE COMMUNICATIVE ENGLISH LISTENING AND SPEAKING COMPETENCY
รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร
RUNGARUN WANITHANACHAKORN
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี MANAGEMENT OF THE STUDENT CARE AND SUPPORT SYSTEM IN THE EDUCATIONAL OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS UNDER PATHUM THANI EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
เติม ปุราถาเน
TERM PURATHANA
การบริหารการศึกษา
2557
วิทยานิพนธ์
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว ACADEMIC ADMINISTRATION OF SCHOOL UNDER SA KAEO PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
กนกวรรณ พวงงาม
KANOKWAN PUANGNGAM
การบริหารการศึกษา
2557
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง DEVELOPMENT OF EXECUTIVE FUNCTIONS ON YOUNG CHILDREN LEARNING THROUGH EXPERIENCE OF SUFFICIENCY ECONOMY APPROACH COOKING ACTIVITIES
อภิญญา อ่อนโว
APINYA ONWO
หลักสูตรและการสอน
2563
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารงานวิชาการในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน DEVELOPMENT OF PROPOSED POLICY FOR DEVELOPING ACADEMIC ADMINISTRATIVE SKILLS IN 21ST CENTURY OF SCHOOL ADMINISTRATORS AT OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION
พลอยกาญจน์ พึ่งเพียร
PLOYKARN PUNGPIAL
การบริหารการศึกษา
2566
วิทยานิพนธ์
รูปแบบการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การศึกษาไทย 4.0 ACADEMIC ADMINISTRATION MODEL OF NETWORK SCHOOLS UNDER OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION FOR THAI EDUCATION 4.0
ประสงค์ สุบรรณพงษ์
PRASONG SUBANNAPHONG
การบริหารการศึกษา
2566
วิทยานิพนธ์
ความสามารถในการผสมข้ามและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลูกผสม พืชสกุลเสาวรส 2 ชนิด CROSS POLLINATING ABILITY AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HYBRIDS OF TWO PASSIFLORA SPECIES
จุฑามาศ บุญรอต
JUTAMAT BOONROT
เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้วยวิธีการเรียนรู้แบบสถานการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสอนพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 Development of Training Course Based on Situational Learning Approach to Cultivate Preschool Physical Education Teaching Ability of 4th Year Students.
Chen Huan
Chen Huan
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาหลักสูตรมารยาทครูโดยใช้วิธีการสอนแบบประสบการณ์ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพนักศึกษาครูใน Hubei University of Science and Technology. Development of Teacher Etiquette Course Based on Cooperative Experiential Learning to Cultivate Student Teachers’ Quality at Hubei University of Science and Technology.
Gao Li
Gao Li
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในรายวิชาอุดมการณ์และศีลธรรมศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย Development of an Instructional Model to Cultivate Learning Achievement and Desired Characteristic Behaviors in Ideological and Moral Education Course of College Students.
Hao Yu
Hao Yu
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
ผลการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถามต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Effect of Using Cooperative Learning Combined with Questioning Technique on Mathematics Achievement of 7th Grade Students.
Li Zhanfeng
Li Zhanfeng
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารายวิชาพลศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการกำกับตนเองเพื่อส่งเสริมความฉลาดรู้ทางกายของนักศึกษา Development of Physical Education Course Based on Self-Regulated Learning to Improve Students Physical Literacy
Li Kun
Li Kun
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบห่วงโซ่ปัญหาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา Development of Problem Chain Teaching Model to Enhance Autonomous Learning Ability of College’ Students
Liang Wei
Liang Wei
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการออกแบบกราฟฟิกของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 Suzhou Art and Design Technology Institute Effect of Project-Based Learning on Graphic Design Ability of Second-Year Students of Suzhou Art and Design Technology Institute
Liu Jie
Liu Jie
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
แนวทางการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพตามความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลลัพธ์การเรียนรู้ออนไลน์ Guidelines for Effective Online Teaching Based on Casual Relationship of Online Learning Outcomes
Liu Jijie
Liu Jijie
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
ผลของการสอนเชิงโต้ตอบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในรายวิชาความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ภาษาจีน Effects of Interactive Teaching Method on Learning Achievement and Tour Guide Ability in Basic Knowledge of Chinese Tour Guide Course
Liu Yi
Liu Yi
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือข้อมูลเชิงโต้ตอบในชั้นเรียนรายวิชาศิลปะการชงชาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา Development of Instructional Model Using Classroom Interactive Information Tools on Tea Art Course to Improve Students’ Learning Achievement and Creative Thinking
Liu Yingying
Liu Yingying
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาหลักสูตรการวางแผนอาชีพตามรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวางแผนอาชีพและทักษะในการทำงานของนักศึกษา Zhoukou Normal University Development of Career Planning Course Based on Experiential Learning Mode to Cultivate Students’ Career Planning Ability and Work Skills at Zhoukou Normal University
Mao Xiaojing
Mao Xiaojing
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาหลักสูตรการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดผู้เรียน เป็นศูนย์กลางที่เสริมสร้างความสามารถในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ของนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ Zhoukou Normal University Development of Mathematical Modeling Course Based on Student-Centered Approach to Cultivate Mathematics Application Ability of the Students Majoring in Mathematics in Zhoukou Normal University
Wang Chaojun
Wang Chaojun
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วย MOOC แบบผสมผสานในรายวิชาศิลปะเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาเอกศิลปะ Development of MOOC-Based Blended Learning Process in Introduction to Art Course to Enhance Creative Thinking of Arts Major Students
Wang Li
Wang Li
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบประสบการณ์การเรียนรู้ต่อความสามารถ ในการผลิตกาน้ำชาดินเหนียวสีม่วงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แห่ง Suzhou Art and Design Technology Institute Effect of Learning Management Using Experiential Learning Method on 1st Year Students’ Purple Clay Teapot Production Ability at Suzhou Art and Design Technology Institute
Wen Hui
Wen Hui
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ต่อการเขียนภาพสีน้ำมันร่วมสมัยจีน Effect of Learning Management Using Interactive Teaching Mode on Students’ Learning Achievement and Creative Ability in Chinese Contemporary Oil Painting
Xia Tian
Xia Tian
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถพื้นฐานด้านวิจิตรศิลป์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Suzhou Art and Design Technology Institute Effect of Problem-Based Learning on Basic Fine Art Ability of First-Year Students of Suzhou Art and Design Technology Institute
Zeng Fanxuan
Zeng Fanxuan
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์สี่มิติและสามระดับ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาร่วมกันของนักเรียน Development of the Student-Centered Four-Dimensional and Three-Degree Interactive Instructional Model to Enhance Learning Achievement and Collaborative Problem-Solving Ability
Zhang Aili
Zhang Aili
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนห้องเรียนกลับด้าน วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคโจวโข่ว A Study of Mathematics Achievement through Learning Management Using the Flipped Classroom Method of the First Year Students in Zhoukou Vocational and Technical College
Zhang Haiwei
Zhang Haiwei
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน 5E ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Effect of Learning Management Using 5E Teaching Model on Mathematics Problem-Solving Ability of Fifth Grade Students
Zhang Yan
Zhang Yan
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาหลักสูตรสุขภาพจิตศึกษาตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถจัดการความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัย Development of Mental Health Education Curriculum Based on Experiential Learning to Enhance Stress Management Ability of College Students
Zhang Yazhen
Zhang Yazhen
หลักสูตรและการสอน
2566
วิทยานิพนธ์