ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
สาขา
ปี พ.ศ.
ประเภท
Abstract
Fulltext
ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการนำหลักธรรมาภิบาล ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ปราณีตย์ มีคม
การบริหารการศึกษา
2556
ภาคนิพนธ์
บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
กุหลาบ พิมพ์ลอย
การบริหารการศึกษา
2557
ภาคนิพนธ์
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
ปณัติดา มานิตย์
การบริหารการศึกษา
2557
ภาคนิพนธ์