1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวศึกษาต่อ
 • แหล่งนำเสนองานวิจัย
 • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
 • ปฎิทินวิชาการ
 • ข่าวที่ผ่านมา
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมือนานาชาติ เพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย (5/01/64)
 • ประกาศการเปิดรับข้อเสนอด้านนโยบาย(Policy Idea)โจทย์ท้าทาย:พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย (5/01/64)
 • โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีลักษณะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่(Start up) (4/01/64)
 • รัฐบาลออสเตรียประกาศให้ทุนการศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ประจำปี 2021-2022 (29/12/63)
 • ประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2564 (29/12/63)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (27/12/63)
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย (22/12/63)
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (20/12/63)
 • ประกาศการรับข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 (15/12/63)
 • ประกาศประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565 (15/12/63)
 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 (15/12/63)
 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 (15/12/63)
 • ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 (15/12/63)
 • การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563 (5/12/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (5/12/63)
 • ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (5/12/63)
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 MCRUNC 2021 และนานาชาติ ICIIM 2021 (5/12/63)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม (5/12/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์และส่งหลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม" (30/11/63)
 • ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 8 ASTC 2021 (29/11/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (23/11/63)
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (16/11/63)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (15/11/63)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 (15/11/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) (12/11/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมุนษย์ (12/11/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The 13t INTERNATIONAL CONFERENCE ON BELT AND ROAD (ICBR) 2020 (11/11/63)
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review (11/11/63)
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภาคปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (10/11/63)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference "A Better Chang in Higher Education for Future Economy" (6/11/63)
 • คู่มือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (6/11/63)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (3/11/63)
 • บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์เรื่อง หลักสูตรอบรมระยะสั้น (28/10/63)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (5/01/64)
 • ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (IAMBEST 2021)ปี 2564 (5/01/64)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (5/01/64)
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Smart Conferrence ครั้งที่ 10 (5/01/64)
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (30/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1" (30/12/63)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "นวัตกรรมสังคมและบริการสุขภาพในยุควิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤต Covid-19" (30/12/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563" (30/12/63)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่" (29/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 (24/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Business Management in the Digital Transformation (24/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (22/12/63)
 • การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 (22/12/63)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. (18/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยนเรศวร (17/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (17/12/63)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน สักทอง:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (17/12/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (17/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 หัวข้อ"ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่" (17/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานประชุมวิชาการโครงการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021) (16/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564 (16/12/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต (16/12/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (5/12/63)
 • ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (5/12/63)
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 MCRUNC 2021 และนานาชาติ ICIIM 2021 (5/12/63)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม (5/12/63)
 • ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (5/12/63)
 • ร่วมส่งผลงานนำเสนอ ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 8 ASTC 2021 (29/11/63)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (15/11/63)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 (15/11/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) (12/11/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The 13t INTERNATIONAL CONFERENCE ON BELT AND ROAD (ICBR) 2020 (11/11/63)
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review (11/11/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (5/11/63)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference "A Better Chang in Higher Education for Future Economy" (6/11/63)
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 (5/11/63)

 • การประชุมบุคลากรหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 เดือนพฤศจิกายน 2563
  วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
  วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


  อบรม เรื่อง การใช้งานระบบไอทีสิส (iThesis) ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 15-408 และ 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 18th National and the 2nd International Research Symposium 2020 – GMNIS 2020)
  อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (B.7.1) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม


  สคบท
  สคบท
  หน้ามหาวิทยาลัย