1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบประมวล/สอบวัดคุณสมบัติ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย รอบพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2558
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2558 ณ ห้อง 15-901 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

โครงการออกแบบการวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานเปิดโครงการออกแบบการวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557
วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2557 ณ ห้องประชุม 409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทร์

การเริ่มต้นพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย "R2R (Routine to Research)"
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการบริหารความเสี่ยง เรื่อง การเริ่มต้นพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย "R2R (Routine to Research)" ณ ห้อง ๑๕-๙๐๑ ชั้น ๙ อาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

โครงการการเขียนโครงร่างและจัดรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
โครงการการเขียนโครงร่างและจัดรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

โครงการพัฒนาจริยธรรมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ทำบุญบัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมาศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย
19 กุมภาพันธ์ 2558 ณห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนคริทร์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย