• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 ประจำปีการศึกษา 2562"
วันที่ 20 กันยายน 2562 ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ "
วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมเครือข่ายคณบดีสัญจร ครั้งที่ 6/2562 "
วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร "
วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้อง ประชุม ก.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ"
วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โปรแกรม LISREL "
ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน"
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ประจำปีการศึกษา 2562"
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรและการสอนประจำเดือนสิงหาคม 2562 "
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่า หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมการพัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ "
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2561 บัณฑิตวิทยาลัย "
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย