1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมบุคลากรออนไลน์
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สายตรงคณบดี

สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย