1 1
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบประมวล/สอบวัดคุณสมบัติ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวรับสมัครงาน
 กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย 
บรรยากาศการอบรมการจัดรูปแบบการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ ห้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม 15-409 บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 16-17 มิถุนายน 2557
บรรยากาศการอบรมบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย