• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562"
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562"
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา"
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R"
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R"
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย