1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวที่ผ่านมา

การประชุมบุคลากรหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย