• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา "
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินการหลักสูตรอบรมระยะสั้น "
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 "
วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 "
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา "
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ "
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ "
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การจัดการอบรมระบบ iThesis สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ "
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 15-707 และ 15-708 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา"
วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์"
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย