• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
"การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน"
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา"
วันที่ 19 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562"
วันที่ 19 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต ณ ห้อง ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา "
วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา "
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา

"การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน"
วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน"
วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ์"
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 โดย อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเพื่อนวัตกรรมการจัดการศึกษา"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน"
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน"
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา"
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562"
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต ณ ห้อง ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561"
วันที่ 19 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ณ ห้อง ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562"
วันที่ 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561"
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดโครงการปีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561

"โครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 15-901 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต ณ ห้อง ประชุมบัณณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรยากาศ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรยากาศ การสอบปากเปล่า การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชารัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 15-407 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัย
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ ณ ห้อง 15-901 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"โครงการการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย"
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 15-407 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11"
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ศศินันท์ เศรษฐ์วัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561"
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดโครงการปีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต ณ ห้อง ประชุมสภมหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย