• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบประมวล/สอบวัดคุณสมบัติ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
"โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561"
วันที่ 19 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ณ ห้อง ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562"
วันที่ 18 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561"
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดโครงการปีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561

"โครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 15-901 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต ณ ห้อง ประชุมบัณณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรยากาศ การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บรรยากาศ การสอบปากเปล่า การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชารัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 15-407 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัย
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ ณ ห้อง 15-901 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"โครงการการจัดการความเสี่ยง หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย"
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 15-407 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11"
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารย์ ศศินันท์ เศรษฐ์วัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561"
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดโครงการปีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต ณ ห้อง ประชุมสภมหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย