1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา

ร่วมน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันที่
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้อง 15-704 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน (ออนไลน์) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องแหล่งเรียนรู้บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย