1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมบุคลากรออนไลน์
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าการค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สายตรงคณบดี

สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย