1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวศึกษาต่อ
 • แหล่งนำเสนองานวิจัย
 • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
 • ปฎิทินวิชาการ
 • ข่าวที่ผ่านมา
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (01/03/64)
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8" (01/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era" (01/03/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & loT Summit, Smart City Summit และ SME Smart Manufacturing (01/03/64)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 (01/03/64)
 • ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (01/03/64)
 • การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 (ผ่านระบบออนไลน์) Google Meeting (22/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักงานวิทยาศาสตร์ (16/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 (The 8th Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) (16/02/64)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (16/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร (16/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 (16/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7 (16/02/64)
 • ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (online) : A Better Change in Higher Education for Future Economy (16/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 (16/02/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1"International Conference on Technology Innovative Educational and Multidisciplinary skills in the 21st century research" (16/02/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 (6/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ฉบับต่อปี (ม.ค. - มิ.ย. และ ก.ค. - ธ.ค.) (6/02/64)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 ในวันที่ 27-28 พ.ค.64 ผ่านระบบ Online via ZOOM (6/02/64)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11" ในวันที่ 27 พ.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ (6/02/64)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.) และฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.) (6/02/64)
 • การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 (ผ่านระบบออนไลน์) Google Meeting (22/02/64)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (5/01/64)
 • ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (IAMBEST 2021)ปี 2564 (5/01/64)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (5/01/64)
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Smart Conferrence ครั้งที่ 10 (5/01/64)
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (30/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1" (30/12/63)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "นวัตกรรมสังคมและบริการสุขภาพในยุควิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤต Covid-19" (30/12/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563" (30/12/63)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่" (29/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 (24/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Business Management in the Digital Transformation (24/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 (22/12/63)
 • การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 (22/12/63)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. (18/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยนเรศวร (17/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (17/12/63)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน สักทอง:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร (17/12/63)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (17/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 หัวข้อ"ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่" (17/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานประชุมวิชาการโครงการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021) (16/12/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564 (16/12/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต (16/12/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (5/12/63)
 • ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (5/12/63)
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 MCRUNC 2021 และนานาชาติ ICIIM 2021 (5/12/63)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม (5/12/63)
 • ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (5/12/63)
 • ร่วมส่งผลงานนำเสนอ ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 8 ASTC 2021 (29/11/63)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (15/11/63)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 (15/11/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) (12/11/63)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The 13t INTERNATIONAL CONFERENCE ON BELT AND ROAD (ICBR) 2020 (11/11/63)
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review (11/11/63)
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ (5/11/63)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference "A Better Chang in Higher Education for Future Economy" (6/11/63)
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 (5/11/63)

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา
  วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564
  วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


  การประชุมจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ 2565
  วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

  สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


  สคบท
  สคบท
  หน้ามหาวิทยาลัย