• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน"
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ประจำปีการศึกษา 2562"
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรและการสอนประจำเดือนสิงหาคม 2562 "
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่า หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา "
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมการพัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการ "
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2561 บัณฑิตวิทยาลัย "
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 ประจำปีการศึกษา 2562"
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2562"
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร บัณฑิตการศึกษา ประจำปีการศึกาษา 2561"
ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562"
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562"
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 15-409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย