• ข่าวศึกษาต่อ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบประมวล/สอบวัดคุณสมบัติ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างและจัดรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ์
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
14 กุมภาพันธ์ 2559 ณห้อง 15-903 ชั้น 9 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนคริทร์

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย รอบพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2558
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 1/2558 ณ ห้อง 15-901 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย