• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบประมวล/สอบวัดคุณสมบัติ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
"ต้อนรับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ต้อนรับอาจารย์เข้าศึกษาดูงาน ด้านวารสารบัณฑิตศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย