1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบประมวล/สอบวัดคุณสมบัติ
  • ปฎิทินวิชาการ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

โครงการการเขียนโครงร่างและจัดรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
โครงการการเขียนโครงร่างและจัดรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

โครงการพัฒนาจริยธรรมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ทำบุญบัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมาศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย
19 กุมภาพันธ์ 2558 ณห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนคริทร์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย