• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบประมวล/สอบวัดคุณสมบัติ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
"วไลยอลงกรณ์ซ้อมรับปริญญา"
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2559 โดยบัณฑิตจะเข้ารับจริง วันที่ 18 สิงหาคม ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 หัวข้อ "Creating New Knowledge through Graduate Research"
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยDrama Agung University ประเทศสาธารณรัฐอินโดนิเซียเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างและจัดรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ์
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 15-707 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558
14 กุมภาพันธ์ 2559 ณห้อง 15-903 ชั้น 9 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนคริทร์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย