• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบประมวล/สอบวัดคุณสมบัติ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย"
วันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ศศินันท์ เศรษฐ์วัฒนบดี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การกำหนดกรอบทิศทางวิชาการ การวิจัย การดำเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา การจัดทำแผนราชการ และการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงร่าง จัดทำรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ"
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี การเปิดโครงการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงร่าง จัดทำรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ" ณ ห้อง 15-901 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ศศินันท์ เศรษฐ์วัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีทำบุญประจำปีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
22 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ บัณฑิตวิทยา ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย