• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบประมวล/สอบวัดคุณสมบัติ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • ข่าวรับสมัครงาน
 กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นจ้าภาพจัดการประชุมคณบดีสัญจร ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 15-409
 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อเปิดโลกทัศน์ความเป็นประชาคมอาเซียนอันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือประกันคุณภาพ และการศึกษาดูงานเทียบเคียงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงด้วยโปรแกรม LISREL วันที่ 28-30 มีนาคม 2557  ณ ห้อง 15-904 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

  ผศ.ดร. ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงค์ อาจารย์ชาคริต ศรีทอง รองคณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มอบของขวัญปีใหม่และขอพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 วันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมี รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักษาใหม่

 

 

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย

Web Design Factory