1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวต่างๆที่ผ่านมา
การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 " "
วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 "
วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 "
วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้


ประชุมการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum)
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน "
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน "
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน "
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 15-408 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย