1 1 1 1 1 1 1 1 1
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบประมวล/สอบวัดคุณสมบัติ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวรับสมัครงาน
 กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ภาคพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 15-901 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
   
   

 

 

ติดต่อคณบดีผ่านอีเมลล์
สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย