1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • แหล่งนำเสนองานวิจัย
  • ข่าวสอบ ประมวล/คุณสมบัติ/ความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ปฎิทินวิชาการ
  • ข่าวที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564
วันศุกร์ที่ 20สิงหาคม 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Online Training “Ethical Principles for Research Involving Humans (Human Subject Protection)”
July 30,2021 (8.30 am - 4.30 pm) ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 การประชุมออนไลน์
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนกรอบแนวคิดทางการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา" ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
วันพฤหัสบดี 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


สคบท
สคบท
หน้ามหาวิทยาลัย