ประชาสัมพันธ์


 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2524-2525 เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี(27/11/2566)
 • การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในของมหาวิทยาลัย (วจ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗---(21/11/2566)
 • ประชาสัมพันธ์การจัด การประชุม Asian Science Park Association (ASPA) Annual Conference Istanbul ครั้งที่ 26 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ภายใต้หัวข้อ "Connecting Asian Science and Technology Parks through the Silk Road Model"---(21/11/2566)
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition" (IPITEx 2024)---(21/11/2566)
 • ประชาสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ด้านการพัฒนาคณาจารย์ ภาคกลางตอนบน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน---(21/11/2566)
 • ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการสร้าง ความตระหนักรู้เรื่อง วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)---(18/11/2566)
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ TOEFL ITP(R) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566---(14/11/2566)
 • ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี พรรณี ได้จัดทำวารสารวิชาการ"วารสารการบริหารและการจัดการธุรกิจยุคใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Journal of Modern BusinessAdministration and Management for Sustainable Development" โดยมีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน-เดือนธันวาคม ฉบับที่ 6 เดือนมกราคม-เดือนเมษายน และฉบับที่ 3เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม --- (29/9/2566)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัย ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Journal of Science and Area-based Innovation :JSAI)(29/11/2566)
 • ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)" ในวันที่ 26 - 30 ส.ค.67 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ(28/11/2566)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567(27/11/2566)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4---(24/11/2566)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"---(21/11/2566)
 • ประชาสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ด้านการพัฒนาคณาจารย์ ภาคกลางตอนบน ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน---(21/11/2566)
 • ขอมอบหนังสือและแผ่นพับ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASAN Qualifications Reference Framework: NQF)---(18/11/2566)
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ อาคาร Student Center (ตึก 6) มหาวิทยาลัยรังสิต---(16/11/2566)
 • เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ครั้งที่ 16 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ---(16/11/2566)
 • การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ---(16/11/2566)
 • เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ครั้งที่ 16 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ---(16/11/2566)
 • การประชุมนานาชาติและการเจรจาธุรกิจเมืองหัตถกรรมโลกในประเทศไทย และเครือข่ายเมืองหัตถกรรมโลก 2023 มัดหมี่ คราม และงานฝีมือ Thailand World Craft City WCC Network International Conference and Business Matching 2023 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2566 --- (14/11/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖(16/11/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ (14/11/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (8/11/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา(8/11/2566)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖(8/11/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566(1/11/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)(19/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)(16/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)(16/6/2566)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)(16/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) (14/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) (14/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (8/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) (8/6/2566)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖(23/11/2566)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ (21/11/2566)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (13/11/2566)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (10/11/2566)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (30/7/2566)
 • รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน (19/7/2566)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ ภาคฤดูร้อน/2565 (3/7/2566)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ ภาคฤดูร้อน/2565 (8/6/2566)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคฤดูร้อน/2565 (2/5/2566)
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน(15/12/65)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2565(2/12/65)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (17/7/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (4/7/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (18/5/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (23/4/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (3/3/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (26/1/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (11/1/2566)

 • สคบท
  สคบท
  หน้ามหาวิทยาลัย