ประชาสัมพันธ์


 • ขอมอบเล่มวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(15/2/2567)
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสถาบัน Austria's Agency for Education and Internationalisation(12/2/2567)
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ (11/2/2567)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 (1/2/2567)
 • การให้บริการการทดสอบ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(26/1/2567)
 • สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.(25/1/2567)
 • เผยแพร่วารสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเทคโนโลยี (Research on Modern science and Uitilizing Technological Innovation Journal (RMUTI Journal)) ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (22/1/2567)
 • ขอมอบวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 (17/1/2567)
 • ขอเชิญ…อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมคัดเลือก และเสนอจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น. (12/1/2567)
 • ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าฝึกอบรม(9/1/2567)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า"(8/1/2567)
 • ขอเชิญร่วมกิจกรรมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(8/1/2567)
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน(8/1/2567)
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอเผยแพร่ วารสารดีเอสไอ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567(8/1/2567)
 • ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน ภายใต้โครงการ “Youth of Excellence Scheme of China Program Chinese Government Scholarship"(8/1/2567)
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed) 2024 (16/2/2567)
 • ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการที่น่าสนใจประจำเดือนมีนาคม 2567 (14/2/2567)
 • ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2567 (11/2/2567)
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 (11/2/2567)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(9/2/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(8/2/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น" ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก (2/2/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1/2/2567)
 • ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 16 (23/1/2567)
 • Call for EQA Academic Paper Submissions to ONESQA International e-Journal (OIJ) 2024(9/1/2567)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารราชนครินทร์ ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม (17/1/2567)
 • Call for EQA Academic Paper Submissions to ONESQA International e-Journal (OIJ) 2024(9/1/2567)
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการจัดสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "ปรัชญาลุ่มน้ำอิง พุทธนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข"(4/1/2566)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัย ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Journal of Science and Area-based Innovation :JSAI)
 • การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗(8/1/2567)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖(16/11/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ (14/11/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (8/11/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา(8/11/2566)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานในต่างประเทศ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖(8/11/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566(1/11/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)(19/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม)(16/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)(16/6/2566)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)(16/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) (14/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติม) (14/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (8/6/2566)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) (8/6/2566)
 • ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (23/2/2567)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (20/2/2567)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2566 (8/2/2567)
 • เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (24/1/2567)
 • เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน (16/1/2567)
 • เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (9/1/2567)
 • เรื่องการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566(9/1/2567)
 • เรื่องการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566(9/1/2567)
 • เรื่องการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566
 • การสอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566(7/12/2566)
 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2566(1/12/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (17/7/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (4/7/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (18/5/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (23/4/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (3/3/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (26/1/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (11/1/2566)

 • สคบท
  สคบท
  หน้ามหาวิทยาลัย