Facebook
The Graduate School, VRU (fanpage)
                                 Facebook
Grad vru (facebook)

ประชาสัมพันธ์


ข่าวใหม่

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (เพิ่มเติม)(11/6/2567)
 • ทุนวิจัยโครงการ BIMSTEC-India Marine Research Network (11/6/2567)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (เพิ่มเติม) (10/6/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ IDBSE 2024 (9/6/2567)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (7/6/2567)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคฤดูร้อน /2566 (6/6/2567)
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ผรั่งเศส (29/5/2567)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่1/2567 (28/5/2567)
 • ประชาสัมพันธ์นิทรรศการศึกษาต่อเกาหลี 2567 (Study in Korea Education Fair 2024) (13/6/2567)
 • ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายใต้โครงการ BIMReN (BIMSTEC - India Marine Research Network) สำหรับนักวิจัยและนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการประมง และวิทยาศาสตร์ทางทะเล(11/6/2567)
 • ทุนวิจัยโครงการ BIMSTEC-India Marine Research Network (11/6/2567)
 • ประชาสัมพันธ์บันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (11/6/2567)
 • ขอความร่วมมือเผยแพร่ผลงานวิจัยเฮโรอีนในกลุ่มเด็กเยาวชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (10/6/2567)
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 2 (29/5/2567)
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2- รุ่นที่ 5 (29/5/2567)
 • การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (29/5/2567)
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ร่วมสนับสนุนโดยองค์การยูเนสโกและโปแลนด์ ปี2567 (23/4/2567)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรม “EDC Pitching Season 2” ประจำปี 2567 (22/4/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Tour 360° (22/4/2567)
 • หนังสือ การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พ.ศ. 2567 – 2570 (22/4/2567)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (22/4/2567)
 • เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter : Open TOGETHER…Open Government ในวันที่ 2 เมษายน 2567 (5/4/2567)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนในด้านเงินทุนและข้อมูลสำหรับการทำงานวิจัยด้านตลาดทุน (2/4/2567)
 • ส่งบทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง (2/4/2567)
 • เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (27/3/2567)
 • ขอมอบผลงานวิจัยเชิงสาธารณะ กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ จำนวน 16 โครงการ (27/3/2567)
 • เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล VRU Wind Symphony Charity Concert ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (27/3/2567)
 • ทุนการศึกษา Summer University Courses ซึ่งเป็นทุนภายใต้ Bilateral State Scholarships in Hungary (21/3/2567)
 • กำหนดการจัดกิจกรรมงาน Thailand Tech Show 2024 ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2567 (19/3/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 (19/3/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (19/3/2567)
 • ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (18/3/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ IDBSE 2024 (9/6/2567)
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ผรั่งเศส (29/5/2567)
 • ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58 (7/5/2567)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (29/4/2567)
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2024) (24/4/2567)
 • ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ The 1st International Conference on Measurement Sciences and Applications (IMSA 2024) ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2567(23/4/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์ระดับนานาชาติ The 23rd International Conference of the Genetics Society of Thailand (iGST2024) (22/4/2567)
 • ขอประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการที่น่าสนใจ ในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2567 (18/4/2567)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (17/4/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (17/4/2567)
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการทางการศึกษา ครั้งที่ 12 (17/4/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ (7/4/2567)
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย (7/4/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 24 เรื่อง "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาไทยผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (7/4/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง "การปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อยกระดับธุรกิจท้องถิ่นสู่สากล"(2/4/2567)
 • ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในการประชุมเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ (2/4/2567)
 • ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย (27/3/2567)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 14 (27/3/2567)
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ปีที่ 5 (27/3/2567)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) (11/6/2567)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (10/6/2567)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (7/6/2567)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (เพิ่มเติม) (29/5/2567)
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่1/2567 (28/5/2567)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (30/4/2567)
 • การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567(เพิ่มเติม) ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (2/5/2567)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคฤดูร้อน /2566 (6/6/2567)
 • กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาเต็มเวลา(จันทร์-ศุกร์), (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2567 (17/5/2567)
 • ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน/2566 (29/4/2567)
 • ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (23/2/2567)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (20/2/2567)
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2566 (8/2/2567)
 • เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (24/1/2567)
 • เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ผ่าน (16/1/2567)
 • เรื่องการสอบวัดคุณสมบัติระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (9/1/2567)
 • เรื่องการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566(9/1/2567)
 • เรื่องการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566(9/1/2567)
 • เรื่องการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566
 • การสอบวัดคุณสมบัติ ระดับดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566(7/12/2566)
 • รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ภาคการศึกษาที่ 2/2566(1/12/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (17/7/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (4/7/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (18/5/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (23/4/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (3/3/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (26/1/2566)
 • รายชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (11/1/2566)


 • สคบท