ข้อกำหนดในการใช้งาน
Term of use

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2553

       โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้ไซต์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการใช้ไซต์หมายถึงการที่คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ ดังนั้น โปรดอย่าใช้ไซต์นี้หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจเปลี่ยนรายละเอียดในข้อกำหนดเป็นครั้งคราว ดังนั้น คุณควรจะตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเป็นระยะๆ เนื่องจากการที่คุณใช้ไซต์อย่างต่อเนื่องย่อมหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามที่เกิดขึ้น

หากคุณมีคำถามหรือความเห็น หรือหากมีข้อความใดที่ไม่เข้าใจ คุณสามารถส่งอีเมล์ถึงเราได้ที่ grad@vru.ac.th

แม้ว่าเราจะได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ต่อไปนี้ใช้คำว่า บัณฑิตวิทยาลัยฯ) ที่ถูกต้องและเหมาะสมในไซต์นี้ก็ตาม คุณไม่ควรสรุปเองว่าข้อมูลที่ให้นี้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอไป หรือไซต์นี้จะมีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณกำลังตัดสินใจจะใช้บริการกับบัณฑิตวิทยาลัย ขอให้ปรึกษาแหล่งต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนเสียก่อน

 

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ข้อมูลทั้งหมดในไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองในรูปแบบงานอันมีลิขสิทธิ์ (copyright) เทรดเดรส (trade dress) เครื่องหมายการค้า (trademark) และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยฯ  และ/หรือศูนย์การศึกษาและสถานบันในเครือหรือคู่สัญญาอื่นที่อนุญาตให้ บัณฑิตวิทยาลัย ฯ ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นเป็นเจ้าของ

 

บัณฑิตวิทยาลัยฯ ของสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิอื่นๆ ที่ไม่ได้อนุญาตให้ใช้อย่างชัดแจ้ง

 

การใช้ส่วนตัว

การใช้ข้อมูลในไซต์นี้เป็นการใช้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น คุณตกลงว่าจะไม่แจกจ่าย ตีพิมพ์ ส่ง เปลี่ยนแปลง แสดง หรือสร้างงานเพิ่มเติมหรือใช้เนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในไซต์นี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม คุณจะต้องไม่ทำสำเนา แจกจ่าย หรือจัดแสดงข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก คุณจะต้องไม่เชื่อมต่อหรือลิงค์ (link) หรือทำซ้ำ/เลียน (mirror) ส่วนใดของไซต์ โปรดทราบว่าเราไม่อนุญาตให้คุณใช้ ทำซ้ำ หรือแจกข้อมูลใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบัณฑิตวิทยาลัยฯ  การละเมิดสิทธิเหล่านี้จะทำให้เกิดการดำเนินคดีตามความเหมาะสม คุณตกลงจะชดใช้ ต่อสู้คดี และไม่ทำให้บัณฑิตวิทยาลัย ฯต้องได้รับความเสียหายจากการใช้ข้อมูลใดๆ จากไซต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณยอมรับว่าการใช้เนื้อหาสาระและข้อความต่างๆ ที่ปรากฎในไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดความเสียหายที่ถึงขั้นแก้ไขไม่ได้ต่อบัณฑิตวิทยาลัยฯ และในกรณีที่เป็นการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต บัณฑิตวิทยาลัย ฯ มีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาชดใช้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมในฐานะที่เป็นเจ้าของ ซึ่งรวมถึงการห้ามไม่ให้กระทำการละเมิดดังกล่าว

 

ความคิดเห็นและการส่งความคิดเห็น

คุณตกลงว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบและจะยังเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาข้อมูลใดก็ตามที่คุณเป็นผู้ส่งไปที่ไซต์แต่เพียงผู้เดียว คุณจะต้องไม่ส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หยาบคายหรือลามกอนาจาร คุณตกลงด้วยว่าคุณจะไม่ส่งอะไรก็ตามเข้าไปในไซต์ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคลหรือความลับ หรือสิทธิส่วนตัวหรือกรรมสิทธิ์ใดๆ

 

เราขอขอบคุณที่คุณให้ความสนใจต่อบัณฑิตวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง แต่เราไม่มีความประสงค์และไม่สามารถที่จะรับความคิดหรือข้อมูลที่เป็นหรือเกี่ยวกับแบบดีไซน์ (designs) เทคโนโลยีในการผลิต (product technology) หรือคำแนะนำอื่น ๆ ที่คุณอาจมีหรือพัฒนาขึ้นและเห็นว่าเป็นกรรมสิทธิ์หรือสมบัติของคุณ ดังนั้น เมื่อคุณส่งสิ่งใดก็ตามมายังไซต์จึงถือว่าคุณให้สิทธิไม่เฉพาะแต่เพียงผู้เดียวแก่เราโดยไม่มีการคิดค่าสิทธิ เพื่อให้เราใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดแสดง ส่ง ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ แปล สร้างงานดัดแปลง และเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะไปที่ใด ผ่านสื่อใดก็ตามและไม่ว่าจะด้วยวิธีแจกจ่าย จัดส่ง และแสดงทั้งที่รู้จักกันในขณะนี้หรือที่จะคิดค้นขึ้นในอนาคตก็ตาม นอกจากนี้ คุณรับรองอีกว่าได้สละธรรมสิทธิ (moral rights) ในสิ่งที่คุณส่งมานี้ทั้งหมดแล้ว

 

ลิงค์ (Link)

ลิงค์บางลิงค์ในไซต์จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของบัณฑิตวิทยาลัยฯ  ซึ่งเราจัดลิงค์เหล่านี้ให้คุณเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การมีลิงค์ไม่ได้หมายความว่าบัณฑิตวิทยาลัยฯ  สนับสนุน หรือรับผิดชอบเนื้อหาสาระในไซต์ที่เป็นลิงค์แต่อย่างใด คุณต้องรับความเสี่ยงในการเข้าไปในไซต์ดังกล่าวเอง สตาร์บัคส์จะไม่รับผิดชอบต่อการเว็บคาสติ้ง (webcasting) หรือการส่งข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ จากบุคคลภายนอก

 

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การที่คุณเข้ามาใช้ไซต์นี้ และส่งข้อมูลหรือข้อความใดๆ มายังไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบัณฑิตวิทยาลัยฯ   รวมทั้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูล โปรดอ่านนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล แนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวกับการเก็บ การใช้ และรักษาข้อมูลของแขกออนไลน์ผู้มาเยือนไซต์ของเรา

 

การสละสิทธิและการยกเว้นความเสียหาย

บัณฑิตวิทยาลัยฯ  ม่มีความรับผิดต่อคุณและบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในเนื้อหาของเว็บไซต์หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว และเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะให้อนุญาต บัณฑิตวิทยาลัยฯ  จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์หรือที่ได้จากการที่คุณเข้าถึงข้อมูลอื่นทางอินเตอร์เน็ตผ่านการใช้ลิงค์จากเว็บไซต์เหล่านี้ ถึงแม้ว่าบัณฑิตวิทยาลัยฯ  จะได้รับแจ้งถึงรับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดีบัณฑิตวิทยาลัยฯ  จะไม่จำกัดความรับผิดอันเนื่องมาจากการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลในทางที่ไม่สุจริตโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ  เองหรือในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต หรือความเสียหายส่วนตัวอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อโดยตรงของบัณฑิตวิทยาลัยฯ  เท่านั้น บัณฑิตวิทยาลัยฯ  จะใช้ทักษะและความเอาใจใส่ตามสมควรในการจัดทำไซต์นี้แต่จะไม่รับรองความถูกต้องของไซต์ การเข้าถึงไซต์ได้ตลอดเวลา หรือความน่าเชื่อถือของไซต์แต่ประการใด บัณฑิตวิทยาลัยฯ  ไม่รับประกันว่าการทำงานต่างๆ ของไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือไร้ความผิดพลาด หรือไซต์จะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่อันตรายอื่น ๆ และบัณฑิตวิทยาลัยฯ  ไม่รับรองว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว แม้ว่าจะทราบถึงข้อบกพร่องนั้นก็ตาม

 

ผู้เยาว์

บัณฑิตวิทยาลัยฯ  ขอให้พ่อแม่และผู้ปกครองดูแลลูกหลานของตนขณะออนไลน์

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว

 

ข้อมูลหน่วยงาน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์   0-2529-1638 โทรสาร 0-2529-1638 เบอร์ภายใน 288