ตารางเรียน ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3/2556
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ