วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
VALAYA ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY

 
 
ISSN: 1905-9647
 
 
 
 
  วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 17
ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2566
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 17
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 17
ฉบับบที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2566
   
 
  วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 16
ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2565
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 16
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2565
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 16
ฉบับบที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2565
   
 
  วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 15
ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2564
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 15
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 15
ฉบับบที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2564
   
 
  วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 14
ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2563
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 14
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 14
ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2563
   
 
  วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 13
ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2562
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 13
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 13
ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2562
   
   
  ารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 12
ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2561
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 12
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 12
ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2561
   
   
   
   
  วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 11
ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2560
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 11
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 11
ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2560
 
   
   
   
  วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 10
ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2559
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 10
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 10
ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2559
 
         
   
  วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 9
ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2558
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 9
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 9
ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2558
 
         
   
  วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 8
ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2557
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 8
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 8
ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2557
 
         
   
  วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 7
ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2556
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 7
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 7
ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2556
 
 
 
 
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 6
ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2555
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 6
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2555
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 6
ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2555
 
 
 
 
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 5
ฉบับที่ 1
กุมภาพันธ์ -เมษายน 2554
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 5
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 5
ฉบับที่ 3
กันยายน - ธันวาคม 2554
 
         
   
 
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 4
ฉบับที่ 1
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2553
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 4
ฉบับที่ 2
มิถุนายน - กันยายน 2553
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 4
ฉบับที่ 3
ตุลาคม 2553 - มกราคม 2554
 
   
 
ารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 3
ฉบับที่ 1
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2552
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 3
ฉบับที่ 2
มิถุนายน - กันยายน 2552
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 3
ฉบับที่ 3
ตุลาคม 2552 - มกราคม 2553
 
   
   
 

วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 2
ฉบับที่ 1
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2551

วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 2
ฉบับที่ 2
มิถุนายน - กันยายน 2551
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 2
ฉบับที่ 3
ตุลาคม 2551 - มกราคม 2552
 
   
   
 
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 1
ฉบับที่ 1
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2550
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 1
ฉบับที่ 2
มิถุนายน - กันยายน 2550
วารสารบัณฑิตศึกษาปีที่ 1
ฉบับที่ 3
ตุลาคม 2550 - มกราคม 2551
 
   

ข้อกำหนดการใช้งาน | นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล


สงวนลิขสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท์  0-2529-4046 , 0-2529-1638 ต่อ 401-403 เบอร์ภายใน 488 โทรสาร 0-2529-1638 ต่อ 406