วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2555

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชเนตตี สยนานนท์แ ละคณะ
2. ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชัชนี กระบี่ทอง และคณะ
3. การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สุดารัตน์ ดารงค์ศรี และคณะ
4. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลสาหรับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา (CID)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กานต์ บุญศิริ และคณะ
5. การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดสระบุรี ภัทร์ศรีวรรณ สมบรม และคณะ
6. การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นุชนาฎ ดวงดี และคณะ
7. การนำนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี มาใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา นิตยา จำปา และคณะ
8.

บทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์

นันทพร เชื้อคำ และคณะ
9. การบริหาร การพัฒนา การมีส่วนร่วม ในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้าผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
สำเริง เพ็ชรนพรัตน์ และคณะ
10. คุณภาพการบริการของคลินิกทันตกรรมในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จันทร์ถนอม กุลวงศ์ และคณะ
11. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี วัชนขันธิ์ มหายศนันท์ และคณะ
12. นวัตกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงในประเทศไทยให้คุ้มค่า: กรณีศึกษา การสร้างตัวแบบ
การบริหารจัดการเครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศิริพร ศุภกุล และคณะ
13. การเสริมสร้างพลังอำนาจการทางานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อภิชาติ ทองน้อย และคณะ
14. แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา นเรศ บุญช่วย และคณะ
15. แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้นำสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน ศิริลักษณ์ รักษาทรัพย์
16. การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย
สุภาพร แสงสว่าง และคณะ