อ่านฉบับเต็ม

วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2558

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1.

รูปแบบการสร้างความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดสาหรับการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน

คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ และคณะ
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2 ศศิกานตร์ วีระวัฒน์โยธิน และคณะ
3. ผลการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเตาะแตะ วิมล ตั้งตระกูลพาณิช และคณะ
4. การลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นของวัฒนธรรมองค์การ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ปาริชาต วุฒิอรรถสาร
5. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา สมบูรณ์ วัฒนะ
6. ผลกระทบและการปรับตัวของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้น : กรณีศึกษาผู้ป่วย ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สุทธิดา ไชยชนะ และคณะ
7. กรอบทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาชีพสนับสนุนด้านไอซีทีในประเทศไทยด้วยการประยุกต์ใช้ Skills Framework for the Information Age ณชญาภัส รอดประยูร และคณะ
8. การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ชลวิช สุธัญญารักษ์
9. การเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยเทคนิคการสะท้อนความคิดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประพรรธน์ พละชีวะ และคณะ
10. ผลของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร ธีระศักดิ์ เครือแสง และคณะ
11 แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สาวิตรี จุ้ยทอง และคณะ
12 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพุทธประวัติ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดสื่อประสม พระวชิรญาณ์ เต็งวราภรภัทร และคณะ
13. การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชัชจริยา ใบลี และคณะ
14. การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียน วิชาที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดวงแก้ว เฉยเจริญ และคณะ
15. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการปัญหาอุทกภัย ไททัศน์ มาลา และคณะ
16. การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ลือกฤต เพชรบดี และคณะ
17. การพัฒนาการคิดวิจารณญาณด้วยการเรียนแบบกรณีศึกษาบนเว็บ ที่ใช้เทคนิคการตั้งคาถามและการคิดสะท้อน ดนุชา สลีวงศ์ และคณะ
18. การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ นิธิดา วิวัฒน์พาณิชย์