วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1.

การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษภายใต้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

กิตติยา เกิดปลั่ง และคณะ
2.
การวิเคราะห์สมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : กรณีศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กุลชาติ พันธุวรกุล
3.
การวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครอง : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง
คันธรส ภาผล
4.
การศึกษาความพึงพอใจและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชวลีย์ ณ ถลาง และคณะ
5.
ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ณพัฐอร บัวฉุน
6.
การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์ดนตรีที่ส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จในเด็กปฐมวัย
ณัฏฐ์รดา ไชยอัครพงศ์ และคณะ
7.
รูปแบบการสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากเทคนิคมายากล
นัฏภรณ์ พูลภักดี และนราพงษ์ จรัสศรี
8.
คุณลักษณะของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ในวัยรุ่นไทย
ผกาวรรณ นันทะเสน และคณะ
9.
สภาพปัญหาการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ผมหอม เชิดโกทา
10.
การวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครู : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง
เมษา นวลศรี และกุลชาติ พันธุวรกุล
11.
ผลการใช้นวัตกรรมการอ่านแบบกระบวนการ 3R โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็กปฐมวัย
วไลพร เมฆไตรรัตน์ และสุชานาฏ ไชยวรรณะ
12.
กระบวนการสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านลิเกเขมร จังหวัดสุรินทร์
ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ
13.
ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของสาธารณรัฐประชาชนจีน : กรณีศึกษา นครเซี่ยงไฮ้
สมิตา เต็มเพิ่มพูน และคณะ
14.
การศึกษาการความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล และอิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงกับการลงทุนและพฤติกรรมความเสี่ยงในการลงทุนที่มีต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Saveings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ
15.
การให้ความหมายและการดำรงอัตลักษณ์ของนิติภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุพิเชษฐ์ ตองอ่อน และพิทักษ์ ศิริสงศ์
16.
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา ครูมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมในยุคการศึกษาไทย 4.0
สุรางค์ ธรรมโวหาร
17.
การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
พนิดา ชาตยาภา
18.
แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
พรพิมล รอดเคราะห์
19.
รูปแบบการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทของคนในชุมชนท้องถิ่น
พรรณี มัวร์ และคณะ