วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเรียนด้วยการนาตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กันตาภา สุทธิอาจ และคณะ
2. การพัฒนาระบบและกลไกการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วัลลภ ประเสริฐ และคณะ
3. การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครูของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จักรพันธุ์ จันทร์เจริญ
4. ปัจจัยทำนำยพฤติกรรมจิตบริกำรของบุคลำกรสำยสนับสนุน วิทยำลัยพยำบำลพระปกเกล้ำ จันทบุรี ชมพู เนินหาด และคณะ
5. รูปแบบการพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ฐิติพร พิชญกุล และคณะ
6. ระบบแนะนำควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรมบนโมบำยแอพพลิเคชั่น ทยุต หริณะรักษ์ และคณะ
7. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประโยชน์ กีรติปกรณ์ และคณะ
8. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเชิงผลิตภาพ ของนักศึกษา พจมาลย์ สกลเกียรติ และคณะ
9. การพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติด้านจิตมิติของมาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมษา นวลศรี
10. ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการศึกษาชั้นเรียนที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รอฮานี ปูตะ และคณะ
11 ความตั้งใจที่จะซื้ออาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในประเทศไทย รัตนา สีดี
12 การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วรางคณา จันทร์คง และคณะ
13. การวิเคราะห์กระบวนการและรูปแบบความเป็นทาสสมัยใหม่ในประเทศไทย: กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติลาว ศุภกฤต ปิติพัฒน์ และคณะ
14. การจัดการเทคโนโลยีสะอาดที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันและความยั่งยืนขององค์กรของธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
15. การรับรู้กลยุทธ์การตลาดบริการของผู้ใช้บริการชาวญี่ปุ่นในการใช้บริการสปาในโรงแรมและ รีสอร์ทระดับสี่ดาวและห้าดาวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ
16. กระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หฤทัย อนุสสรราชกิจ และคณะ
17. รัฐไทย : ปฐมบทแห่งกำเนิดและที่มำของชนชำติไทย ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
18. การมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พจนารถ พรเจริญวิโรจน์ และคณะ
19. มหาวิทยาลัย 4.0: การศึกษาเชิงผลิตภาพ เลอลักษณ์ โอทกานนท์
20. ความงามทางวรรณศิลป์ในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน วีรกุล เจริญสุข
21. อิทธิพลไทยแลนด์ 4.0 : การเป็นอยู่และดารงอยู่ของครู อาจารย์ไทย สุรชัย วงษ์ชาลี