วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาสถิติวิจัยสาหรับการดารงชีวิตและการทางาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในศตวรรษที่ 21 กัมปนาท คูศิริรัตน์ และคณะ
2. การผลิตหุ่นเชิดโดยใช้วัสดุพื้นถิ่นประกอบการเล่านิทานอาเซียนในชุมชนบึงบอน คันธรส ภาผล
3. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบความหมายของกลุ่มคากริยา “ตัด” กับระบบปริชานของผู้พูด ภาษาไทยและผู้พูดภาษากะเหรี่ยงสะกอเหนือ : การทดสอบสมมติฐานภาษาสัมพัทธ์ ฉัตรชนก จันทร์แย้ม และคณะ
4. คุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินภายหลังผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมตามทัศนะและประสบการณ์ของผู้ปกครอง มลิวัลย์ ธรรมแสง และคณะ
5. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานและการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
6. การพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวงเดือน ศิริโท และคณะ
7. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่น รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดาวรถา วีระพันธ์ และคณะ
8. แนวโน้มปัจจุบันของการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ธนิกา วศินยานุวัฒน์ และคณะ
9. ผลของการใช้กิจกรรมพหุปัญญาเพื่อส่งเสริความสามารถในการฟังพูดภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นราวัลลภ์ รัตนวิจิตร และคณะ
10. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 น้าฝน คูเจริญไพศาล และคณะ
11 ทัศนคติและการรับรู้ของประชาชนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย พีร์ พวงมะลิต และคณะ
12 ความเข้าใจและการปฏิบัติการสอนตามแนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของครูฟิสิกส์ในโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พินธุดิฐ กลิ่นขจร และคณะ
13. การพัฒนาระบบการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร และคณะ
14. การพัฒนาชุดฝึกอบรมการวางแผนโครงการแบบซอพพ์โดยใช้วิธีปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มนัสนันท์ รัศมีวิศวะ และคณะ
15. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการใช้สื่อออนไลน์ในการเรียน เมธาวี จาเนียร และและกรกฎ จาเนียร
16. ผลของการใช้เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วศิน ปังสุวรรณ และคณะ
17. อิทธิพลของความพึงพอใจในงานต่อความผูกพันในวิชาชีพครู : กรณีศึกษาครูในระบบการศึกษาภาคบังคับ ศรัณยา ฤกษ์ขำ
18. การศึกษาการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตภาคกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน ในเขตภาคกลาง์ ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี และคณะ
19. การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สุวรรณา จุ้ยทอง
20. สมรรถนะและบทบาทผู้สอนออนไลน์ : การแสดงตนและสนับสนุนผู้เรียน ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
21. รูปแบบการจัดการศึกษาวไลยอลงกรณ์สาหรับการศึกษายุค 4.0 : การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ศศิธร จันทมฤก และคณะ