วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. การศึกษาภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีทหารที่ส่งผลต่อ รูปแบบการสื่อสารทางการเมือง กรกนก นิลดา
2. ผลของการฟังของครูในการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดที่มีต่อบทบาทการสอนของครู กาญจนา เวชบรรพต และคณะ
3. พฤติกรรมการใช้บริการผับและสถานบันเทิงรอบสถานศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร จุฑาทิพย์ พรมวงศ์ และคณะ
4. ความต้องการและความอยู่ดีมีสุขของพนักงานโรงงาน ชวาลา ละวาทิน
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ และรัชนีวรรณ ตั้งภักดี
6. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต ธีรวดี ถังคบุตร
7. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี นพวรรณ วิเศษสินธุ์ และคณะ
8. การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้ที่จะเข้าสู่ตาแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นภาพร สิงห์นวล และอิสระ สุวรรณบล
9. การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคาคล้องจอง Big & Small book เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Brain-based learning นาถศจี สงค์อินทร์ และคณะ
10. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องขยะพลาสติกโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น้าฝน คูเจริญไพศาล และคณะ
11 การพัฒนาภาวะผู้นาครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม มนตา ตุลย์เมธาการ และกัมปนาท บริบูรณ์
12 การออกแบบตัวอักษรและภาพสาเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์แบบลาวโซ่ง วุฒินันท์ รัตสุข และปฐวี ศรีโสภา
13. กลวิธีการสร้างคุณานุประโยคของผู้เรียนชาวจีนที่เรียนภาษาไทย วุฒินันท์ สีเตชะ และกิติมา อินทรัมพรรย์
14. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของแม่บ้าน ในตาบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศรินทร์ทิพย์ บุญจันทร์ และจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
15. กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพธุรกิจชุมชน ด้านธุรกิจสมุนไพรแปรรูปในเขตจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
16. การประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558 อรสา จรูญธรรม และคณะ
17. ภแนวทางการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านโคกเมือง ตาบลจรเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ อัจฉรา ศรีลาชัย และภูเกริก บัวสอน
18. ดนตรีกับพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเด็กทารกแรกเกิดจนถึงวัยประถมศึกษาตอนปลาย กฤษติศักดิ์ พูลสวัสดิ์ และกีรติ คุวสานนท์
19. การจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาคุณภาพของชุมชนท้องถิ่น ชัชจริยา ใบลี
20. การพัฒนาคุณภาพงานบริการทางการท่องเที่ยวสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ปริญญา นาคปฐม และระชานนท์ ทวีผล