วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2560

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. ความเครียดและพฤติกรรมการปรับตัวของประชากรวัยทอง ตาบลแม่กรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กิตติ ศศิวิมลลักษณ์ และคณะ
2. ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 กับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 เกศรา สิทธิแก้ว และคณะ
3. รูปแบบการพัฒนาความผูกพันต่อองค์การของครูในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 จิรภา อินจันทร์สุข และทองหล่อ วงษ์อินทร์
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบุคลิกภาพ กับแบบการเรียนของนักศึกษาครู ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์ และคณะ
5. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดาวรถา วีระพันธ์
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อ วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน นิภา กู้พงษ์ศักดิ์
7. การเสริมสร้างทักษะเมตาคอกนิชันด้วยคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันที่ใช้เทคนิค การระดมสมองและเทคนิคการโต้แย้งในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานที่ใช้คาถาม เชิงกลยุทธ์เมตาคอกนิชันสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประพรรธน์ พละชีวะ และคณะ
8. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสมดุลภาษา สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัณณิศา ไชยลือชา และคณะ
9. พฤติกรรมและความคาดหวังของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการเรียนวิชา กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และคณะ
10. กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระชานนท์ ทวีผล และพิทักษ์ ศิริวงศ์
11 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา วิทยา นนท์นภา และคณะ
12 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพระพุทธศาสนา สมบูรณ์ วัฒนะ
13. ปัจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในด้านการบริหารจัดการแรงงานวิชาชีพ 8 สาขาอาชีพ ของบริษัทผู้ประกอบการด้าน RPO ที่จดทะเบียนในประเทศไทย สุปราณี วรรณรุณ และคณะ
14. การทางานเป็นทีมที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 สุวรรณา พงษ์ผ่องพูล และปริญญา มีสุข
15. ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความผูกพันกับองค์กรที่มีต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สุวิมล พิชญไพบูลย์
16. บทบาทของรางวัลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชลธิชา ทิพย์ประทุม และคณะ
17. ภาวะผู้นา รูปแบบการทางานของพนักงาน กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ฐิติมา พูลเพชร และคณะ
18. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
19. การบริหารความหลากหลายกับประสิทธิผลของทีมงาน พนิดา นิลอรุณ และคณะ
20. “CONTENT IS KING” กับการเพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหารายการในโทรทัศน์ดิจิทัล ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์