วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2554

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. ปรีชา  ดัสดุลย์ และคณะ 
2.
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี
3.
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
4.
กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5.
ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี
6.
การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
7.
ผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษาที่มีต่อความเข้าใจในการฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัย
8.

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครนายก

9.
ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกเพื่อพัฒนาจินตนาการของเด็กปฐมวัย
10.
การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะหลักเพื่อใช้ประเมินข้าราชการกรณีศึกษา:  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11.
การศึกษาประสิทธิผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา จังหวัดนครสวรรค์
12.
การประเมินผลการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
13.
การประเมินผลนโยบายการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน: ศึกษากรณีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เขต 2