วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1.

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจำคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำร่วมกับการ จัดกิจกรรมโดยใช้เกมบัตรคำ

กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และดาวรถา วีระพันธ์
2.
การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
กาญจนา เวชบรรพต และคณะ
3.
การศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
ฉันทิดา สนิทนราทรเวชมงคลกร และคณะ
4.
การสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมแบบปรับเหมาะร่วมกับการ จัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา E-learning
เทพวรรณ ปรีดาเกษมสิน และคณะ
5.
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนาวุฒิ ประกอบผล
6.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
นิติกร อ่อนโยน
7.

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกตามทฤษฎีการถ่ายโยงความรู้ เรื่อง การออมเพื่ออนาคตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พนมวรรณ ผลสาลี่ และนฤมล เทพนวล
8.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ยุภาพร นอกเมือง และเมษา นวลศรี
9.
การศึกษาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21
เล็ก ขมิ้นเขียว และคณะ
10.
การศึกษาอัตลักษณ์แห่งตนและอัตลักษณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
สินาพร วิทยาวนิชชัย และคณะ
11.
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
สุนทรี จีนธรรม และคณะ
12.
รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครู ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
สุภัชฌาน์ ศรเีอี่ยม และคณะ
13.
การพัฒนาชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ
อัษฎา วรรณกายนต์ และคณะ
14.

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความผูกพันของผู้เรียนและ ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

อุทุมพร ภักดีวงศ์ และคณะ
15.
แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ
สมบัติ คชสิทธิ์ และคณะ
16.
แนวทางสำหรับครูชายในการจัดการศึกษาปฐมวัย
กุลชาติ พันธุวรกุล
17.
การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษาไทย 4.0
ธนภัทร จันทร์เจริญ
18.
อุดมการณ์ทางการเมือง : อุดมการณ์ทางการเมืองไทย
พชรวัฒน์ เส้นทอง