วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1.

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสะท้อนคิดโดยใช้รูปแบบวงจรของกิ๊บส์ที่ส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กัตตกมล พิศแลงาม
2.
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อบูรณาการชิ้นงานรายวิชาคู่ขนาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กัมปนาท คูศิริรัตน์ และคณะ
3.
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมทักษะการพูด สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
คันธรส ภาผล
4.
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณัฐธิดา โพธิ์สุวรรณ์ และคณะ
5.
การพัฒนาทัศนคติต่อค่านิยม 12 ประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยบูรณาการค่านิยม 12 ประการในการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย
ธีระวีร์ บัวหลวง และคณะ
6.
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งาน Facebook กับการตัดสินใจซื้อสนิค้าจาก การเปิดรับสื่อโฆษณาบน Facebook ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
นฤมล ตีระพัฒนเกียรติ และฉัตรชนก กระจับนาค
7.

การถ่ายทอดเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสุรินทร์

นิคม ลนขุนทด และคณะ
8.
การประเมินผลการจัดบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาส
พรทิพย์ มานพคำ และวิภาวี พจิตบันดา
9.
การพัฒนาเกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เมษา นวลศรี
10.
การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพชรสมุทรคีรี โครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน”
มรกต กำแพงเพชร และคณะ
11.
ทัศนคติและมุมมองของ PACER ต่อการพัฒนาการจัดงานอีเว้นท์ประเภทกีฬาในรั้ว มหาวิทยาลัย กรณีศึกษา Silpakorn Cha-am Mini Half Marathon
ระชานนท์ ทวีผล
12.
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับคุณค่าตราผลิตภัณฑ์ของ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช
ลัดดา วัจนะสาริกากุล
13.
การศึกษาสภาพและปัญหา ในการประเมินและการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนน ค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา
วัสส์พร จิโรจพันธุ์ และกาญจนา เวชบรรพต
14.

รูปแบบการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วาสนา วิสฤตาภา และไพฑูรย์ สินลารัตน
15.
การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการโดยวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อความ โดดเดี่ยวของนักศึกษาวัยรุ่น
แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ และคณะ
16.
การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อ สุขภาพส าหรับธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย
อาคีรา ราชเวียง
17.
แนวคิดและรูปแบบการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
เอกรัตน์ รุ่งสว่าง และสุรพล วิรฬุห์รักษ์
18.
จิตวิทยาการเรียนการสอนสะท้อนผ่านวรรณคดีไทย
สุชาวดี เกษมณี