วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ที่ หัวข้อ
ผู้เขียน
1. การส่งเสริมการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพปลาส้มฟัก ตาบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
กุลชลี พวงเพ็ชร์ และสมพร พวงเพ็ชร์
2.
การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งสินค้าอาหารสัตว์ โดยเทคนิควิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา บริษัทอาหารสัตว์แอนนิมอลฟรีดดิ้ง
กุลบัณฑิต แสงดี และเมธาวี จอมสันเทียะ
3.
รูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบรวมพลัง โดยมีพี่เลี้ยงร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ไกยสิทธิ์ อภิระติง
4.
รายงานประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสระบุรี โดยใช้รูปแบบซิปป์โมเดล
จันทิมา บุญอนันต์วงศ์ และนัชพณ ฤทธิ์คารพ
5.
รูปแบบการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา
ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ และคณะ
6.
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธนดล ภูสีฤทธิ์
7.
การศึกษาความคาดหวังและสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น้ำเพชร เทศะบ้ำรุง และนำที เกิดอรุณ
8.
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้า สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร จังหวัดสิงห์บุรี
พิทยาภรณ์ ปัญญาหอม และคณะ
9.
การวิเคราะห์ความสนใจและเจตคติต่อเนื้อหาและอาชีพด้านสะเต็ม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พุทธชาด อังณะกูร และคณะ
10.
แนวทางการสื่อสารรำโทนนกพิทิดเพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
เมธาวี จำเนียร และคณะ
11.
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล สมรรถนะหลัก และภาวะผู้นาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในเขต จังหวัดสมุทรปราการ
รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ
12.
แนวทางในการจัดการระบบบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับวัดสู่ความยั่งยืน
ศรินฌากรณ์ โชคพิริยะภิญโญ และกชพร นรมาตย์
13.
การพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคสู่การพึ่งตนเองของชุมชน บ้านโคกสะแบงอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
สุวารีย์ ศรีปูณะ
14.
การสารวจผลการประยุกต์เครื่องมือสื่อสารไร้สายในการเรียนวิชาทั่วไป ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
15.
การพัฒนาองค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี้การคิดทางประวัติศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
หริณวิทย์ กนกศิลปธรรม และคณะ
16.
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
อรสา จรูญธรรม
17.
การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการเรียนรู้ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง
อรุณ ศรีโนนยาง และคณะ
18.
การถอดบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในมนุษย์
อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง และจิรัชยา เจียวก๊ก