อ่านฉบับเต็ม

วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2557

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1.

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนภาษาไทยในกรุงฮานอย

เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว และคณะ
2. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบก ฐิติวัจน์ พัฒน์เจริญ และคณะ
3. ยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการน้ำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์โยธิน และคณะ
4. สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการบริหารการผลิตอาหารโอทอป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พรทิพย์ภา ประทุมรัตน์ เคอร์ และคณะ
5. การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดในจังหวัดปทุมธานี วงศ์ธีรา สุวรรณิน และคณะ
6. สัมฤทธิผลในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ไทยของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วิเชียร เส้นทอง และคณะ
7. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วีรวรรณ เพ็งสมบัติ และคณะ
8. การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย โดยรูปแบบ MAPLE ศิวภรณ์ สองแสน และคณะ
9. ประสิทธิผลการบริหารงานระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ศุภณัฏฐ์ สัตยาภิวัฒน์ และคณะ
10. รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก กชมล อยู่สุข และคณะ
11 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์กับคุณภาพการให้บริการของเทศบาล ในเขตอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ธัญวลัย มาตรา และคณะ
12 การปฏิรูปนโยบายอุตสาหกรรมในประเทศไทย : สิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็น นพมาศ ช่วยนุกูล และคณะ
13. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์
14. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประสิทธิ์ อังกินันทน์พิชญ์ และคณะ
15. พฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ๊คของคนต่างวัยในสังคมไทย บุบผา เมฆศรีทองคา และขจรจิต บุนนาค
16. ประสิทธิภาพการให้บริการของงานอาคารและสถานที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพชรา อินทรัตน์
17. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันกับผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรร ในกลุ่มร้อยแก่นสาร สกุลรัตน์ ตรีก้อน และคณะ
18. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน วัชรินทร์ อินทพรหม