วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม 2553 - มกราคม 2554

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. ฉัฐรส  หู้เต็ม และคณะ 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ พลศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
8.
สภาพการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พลศึกษาของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
9.
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิด
10.
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยวิธีการสร้างศรัทธาโยนิโสมนสิการกับวิธีการสอนแบบปกติ
11.
การเปรียบเทียบความตั้งใจซื้อสินค้าเฮาส์แบรนด์ของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ กรณีศึกษา เทสโก้ โลตัส
12.
ผลกระทบของอารมณ์ในงานโฆษณาต่อการจดจำตราสินค้าของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร