วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2551

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. เบญจางค์    เคียงสุนทรา และคณะ
2.
ทัศนะของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีต่อลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
3.
ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี
4.
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
5.
แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา  ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
6.
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
7.
ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
8.

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการบวก ลบจำนวนเต็ม โดยใช้วิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA) กับวิธีสอนแบบปกติ

9.
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ  เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับวิธีสอนแบบปกติ
10.
การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด  P-388 ของสารสกัดหยาบจากหัวบอระเพ็ดพุงช้าง
11.
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
12.
การดำเนินงานตามหลักแห่งคุณภาพเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
13.
ความคิดเห็นของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
14.
การประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลานของโรงเรียนร่มเกล้า  ปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
15.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชนในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน