วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2552

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1.
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2
อนงค์รัตน์  อ่อนทรง และคณะ
2.
การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดสระบุรี สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สมพร ประทุมมาลย์ และคณะ
3.
คุณภาพการให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าวในจังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา อู่ยุทธนา การช่าง
กมลทิพย์  ครุฑเงิน และคณะ
4.
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
มณฑา  รักธรรม และคณะ
5.
ความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศิริพร  วรดิถี และคณะ
6.
ความต้องการพัฒนาบุคลากรและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทสหรัฐอเมริกา/ยุโรปในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศิริพร  กุบแก้ว และคณะ
7.
การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 
ปัญญา  เจือจันทร์ และคณะ
8.
ความพร้อมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในการนำนโยบายการจัดอนุบาล 3 ขวบไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดอ่างทอง 
อุบลรัตน์  พงษ์เผือกและคณะ
9.
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านคำในภาษาไทย  
นริศรา  คำมาตย์ และคณะ
10.
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอื่นๆในการเลือกใช้บริการบริษัทสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เนติ  ผดุงกิจ และคณะ
11.
ค่าตราสินค้าที่ผู้บริโภคมีต่อร้านสะดวกซื้อในเขตจังหวัดปทุมธานี
เด่นชัย  บุญบวรรัตนกุล และคณะ
12.
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อรองรับการเกษียณอายุของบุคลากรในภาคเอกชน จังหวัดสระบุรี กรณีศึกษา บริษัท เอส ไอ แอล ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
เยาวพร  แซ่ตั้ง และคณะ
13.
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจาก มะคำดีควาย สะเดา และ ชุมเห็ดไทย ที่มีฤทธิ์  กำจัดหอยเชอรี่
ประเสริฐ  รัตนแสง และคณะ 
14.
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในศูนย์กระจายสินค้า อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อรอุมา  ชำรวย และคณะ
15.
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจเลือกใช้พลังงานทดแทนในรถยนต์ ส่วนบุคคลในเขตจังหวัดปทุมธานี
ธนิต  บุญเสน่ห์ และคณะ
16.
การจัดการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการ: กรณีศึกษาบริษัท  นวพลาสติกอุตสาหกรรม  (สระบุรี) จำกัด
ตุลพร  อิ่มใจ  และคณะ
17.
ภาพลักษณ์การคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้างของการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดปทุมธานี
ชมภู่ พานผ้าพับ และคณะ
18.
ความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดสระบุรี
วรัญญา  ปานทอง และคณะ 
19.
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
ดวงกมล  บุตรแก้ว และคณะ
20.
ความร่วมมือกับสถานปรกอบการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
พงษ์ลดา รื่นสุข และคณะ
21.
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ากรณีศึกษา บริษัทอูเมมูระ คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด
สมบูรณ์ บุญส่งเสริม และคณะ