วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2563

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1.

แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยว ชาวยุโรปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เขมลักษณ์ คุปคีตพันธ์ และคณะ
2.
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ของผู้ใช้รถยนต์ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี
ชมวรรณ ขวัญทอง และปริญญา บรรจงมณี
3.
การจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะการเขียนและแต่งคำประพันธ์ตามแนวคิดการเรียนการ สอนโดยอิงบริบทจริงเพื่อสร้างเสริมเจตคติเชิงบวกต่อการเขียนร้อยแก้วกับการแต่งคำประพันธ์ไทยและความพร้อมในการเป็นครูภาษาไทย
ชวิน พงษ์ผจญ
4.
ผลการจัดกิจกรรมโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดาวรถา วีระพันธ์ และณัฐรดี อนุพงค์
5.
ความเสมอภาคของกลุ่มหลากหลายทางเพศต่อการสมรสและรับรองบุตร : โอกาสและความท้าทายของสังคมไทย
เทิดเกียรติภณช์ แสงมณีจีรนันเดชา และรัตพงษ์ สอนสุภาพ
6.
การหยุดชะงักของโซ่อุปสงค์และโซ่อุปทานที่มีผลต่อสมรรถนะโซ่คุณค่าและระดับการบริการลูกค้า
ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม และอังกูร ลาภธเนศ
7.

การลงทุนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ปภัสรา ระกิติ และคณะ
8.
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในใจของแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยใช้ทฤษฎีการปรึกษาเล่าเรื่องเป็นฐาน
เพยาว์ รื่นรวย และคณะ
9.
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มินตรา นามมูลตรี และรัชนีวรรณ ตั้งภักดี
10.
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
รัชฎา เทพประสิทธิ์ และจรัญ แสนราช
11.
ผลการใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา
วิลาวัลย์ สมยาโรน
12.
ปัจจัยสำคัญของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าฝึกอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย
ศิริรัตน์ สัยวุฒิ
13.
ผลกระทบของประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อการอยู่รอดขององค์กร ของธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย
ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา และประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
14.

ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สายนภา วงศ์วิศาล และจิตตรี พละกุล
15.
แนวทางการพัฒนาความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มบริการ จังหวัดกาฬสินธุ์
เสาวลักษณ์ จิตติมงคล
16.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
อัญชลี ลัดดาแย้ม และต้องลักษณ์ บุญธรรม
17.
การวิจัยแบบผสมวิธี
กันต์ฤทัย คลังพหล
18.
การประยุกต์ใช้เกมในการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา
สิทธิพงษ์ ปานนาค