วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร กนกอร กวานสุพรรณ และคณะ
2. การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบปรับเปลี่ยนด้วยเอเจนท์ ไกยสิทธิ์ อภิระติง และจิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
3. การใช้แบบฝึกเพื่อเสริมสมรรถนะการอ่านเร็วส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จิตชิน จิตติสุขพงษ์ และคณะ
4. การศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ อุตสาหกรรมการผลิต : กรณีศึกษาผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณชพล สุริยเสนีย์ และคณะ
5. ผลกระทบความเสี่ยงจากคนและทุนมนุษย์ต่อผลิตภาพแรงงานในการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศใน ประเทศไทย เด่นชัย มีเดชา และคณะ
6. การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว และคณะ
7. ธุรกิจและการลงทุนกับมุสลิมในอาเซียน นิพล แสงศร
8. รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน นิภาพร ดีมาก และคณะ
9. การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
10. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ็นนี บุญอาษา และคณะ
11 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รุ่งอรุณ พรเจริญ และคณะ
12 ภาพสะท้อนสังคมไทยจากภาพนิทรรศการ “พรรฦก” โดย ชฤต ภู่ศิร วิรยา ตาสว่าง และทิพยภรณ์ รักษา
13. บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตภาค กลางเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด และคณะ
14. การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี สิริรัตน์ สังสุทธิและต้องลักษณ์ บุญธรรม
15. การจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning): รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพคร กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
16. ทุนมนุษย์: ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ระดับองค์การ กัลย์ ปิ่นเกษร และคณะ
17. การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะกรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี ดวงตา สราญรมย์
18. การปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อนวัตกรรมองค์การและความสามารถในการจัดการความรู้ ปรีชา คำมาดี และคณะ
19. กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์การทางสังคม : กรณีวัดในประเทศไทย พชรวัฒน์ เส้นทอง
20. การรักษาคนเก่งโดยการให้รางวัล พฤกษ์ สุพรรณาลัย และคณะ
21. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (SMEs) สุชน ทิพย์ทิพากร และคณะ