วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2555

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. พิมพ์กมล ทิพย์มนตรี และคณะ 
2.
ศึกษาระดับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
3.
คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
4.
ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.
ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค์กองทัพไทย
6.
การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
7.
คุณค่าตราสินค้าและลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง
8.

สมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารตามกระบวนทัศน์ด้านการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี

9.
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10.
การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา
11.
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโขนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
12.
การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
13.
การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
14.
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15.
สัมฤทธิผลการบริหารคนเก่งในองค์กรภาคอุตสาหกรรม