วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2559

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อความสามารถทางการคิดเพื่อตัดสินใจในการบริโภคข้อมูลข่าวสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชวินิต บางเขน กรุงเทพมหานคร กรรณิกา พันธ์ศรี และ รุ่งแสง อรุณไพโรจน์
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาหรับนักเรียนระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบกลยุทธ์การตลาดบริการสายการบินราคาประหยัด ในมุมมองของผู้ใช้บริการรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐิตินันท์ วารีวนิช
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อนงค์ อาจจงทอง
5. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจร้านยา ศีลจิต อินทรพงษ์ และคณะ
6. พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้า หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในเขตอาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์
7. พฤติกรรมการลดความอ้วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนนทบุรี สมศักดิ์ ถิ่นขจี และพูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ
8. ภาวการณ์ปัจจุบัน กับการเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในวัยรุ่น สาริศา จันทรอาพร และมฤษฎ์ แก้วจินดา
9. เศรษฐกิจพระเครื่องเมืองไทย อภินันท์ จันตะนี
10. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าแค จังหวัดลพบุรี อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ
11 การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น ในกรุงเทพมหานคร อัษฎา พลอยโสภณ และมฤษฎ์ แก้วจินดา
12 รูปแบบของระบบพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษำเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสอน และกำรทำวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียนของครูวิทยำศำสตร์ เอกภูมิ จันทรขันตี
13. การวิเคราะห์สมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง ฐาปนา จ้อยเจริญ และ เมษา นวลศรี
14. การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอน กลุ่มสืบสวนสอบสวน ดาวรถา วีระพันธ์ และ อรรถพร ธนูเพ็ชร์
15. ความเป็นไปได้ของนโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของประเทศไทย จังหวัดตาก บุหงา ศรีรัตนภมร และคณะ
16. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และความยึดมั่นผูกพันในงานผ่านสุขภาวะทางจิตวิญญาณของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ และคณะ
17. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน สาเนา นิลบรรพ์ และคณะ
18. การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ข้าวเสริมสุขภาพกึ่งสาเร็จรูป: กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองหลวง (คลองสอง) อรวิกา ศรีทอง