วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2550

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1.

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี

2.
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศองค์การของ สถาบันอุดมศึกษา
3.
การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
4.
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
5.
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต้องการในการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพของผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดปทุมธานี
6.
การศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาในการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
7.

การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก

8.
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
9.
คุณภาพการให้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
10.
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการหลังการขายของศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า ในเขตภาคกลาง
11.
ปัจจัยในการซื้อรองเท้านักเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
12.
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับการเลือกใช้บริการธุรกิจดำน้ำของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
13.
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยอื่น ๆ กับการซื้อหินแกรนิต ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี มิตรสัมพันธ์ ธรรมชูเชาวรัตน์ และคณะ
14.

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาตร์ เรื่อง เงินชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบสืบสวนสอบสวน
กับการสอนแบบปกติ

15.
คุณภาพการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
16.
สาเหตุและผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการสักร่างกายของผู้ต้องขังเรือนจำกลางลพบุรี