วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2550

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1.

�����֧���㹡�û�Ժѵԧҹ�ͧ�Ҩ���������Է������Ҫ�ѯ�����ŧ�ó� 㹾�к���Ҫٻ����� �ѧ��Ѵ�����ҹ�

�ѹ�� �������ö���Ф��
2.
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศองค์การของ สถาบันอุดมศึกษา
ดุสิตธร งามยิ่ง และคณะ
3.
�����֧��㨢ͧ�ؤ�ҡ÷���յ�ͺ���ҡ��ͧ���âͧ ʶҺѹ�ش��֡��
���Ե�� ������ ��Ф��
4.
ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา
วสันต์ แคดี และคณะ
5.
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต้องการในการเข้ารับการศึกษาหลักสู๖รวิชาชีพ
วิจิตร ไชยศร และคณะ
6.
การศึกษาการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาในการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
วิจิตร นิลฉวี ผศ.ดร.สุวรรณา โชติสุกานต์ รศ.ดร.สุรางค์ เมรานนท์
7.

การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก

สวัสดิ์ เดชกัลยา และคณะ
8.
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
นิภาพรรณ จิตจำเริญ และคณะ
9.
�س�Ҿ�������ԡ���Թ�����ç��ø�Ҥ�û�ЪҪ�
�ҭ��� �ҹ�Ҥ� ��Ф��
10.
�����֧��㨢ͧ�١��ҵ�͡������ԡ����ѧ��â�¢ͧ�ٹ���ԡ��ö¹���͹��� �ࢵ�Ҥ��ҧ
�ճ� �ͧ��ՠ���Ф��
11.
ปัจจัยในการซื้อรองเท้านักเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
ธนาทิพย์ ประสพเมต และคณะ
12.
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับการเลือกใช้บริการธุรกิจดำน้ำของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
พรนภา สิงห์ธวัช และคณะ
13.
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยอื่น ๆ กับการซื้อหินแกรนิตของผู้บริโภค ในจังหวัดนนทบุรี
มิตรสัมพันธ์ ธรรมชูเชาวรันต์ และคณะ
14.

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบสืบสอบสวนกับการสอนแบบปกติ

วารุณ ขาวสว่าง และคณะ
15.
คุณภาพการให้บริการของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
สุภารัตน์ วัชรชัยสมร และคณะ
16.
สาเหตุและผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการสักร่างกายของผู้ต้องขังเรือนจำกลางลพบุรี
วันชัย สุวรรณภูมิ และคณะ