วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1.

อิเหนา : ละครในของหลวงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ขวัญใจ คงถาวร และสวภา เวชสุรักษ์
2.
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จเร ลวนางกูร และคณะ
3.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
จิตตรี จิตแจ้ง และจิตเจริญ ศรขวัญ
4.
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ และคณะ
5.
การใช้กิจกรรมพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤาและเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชมพูนุท ปันน และคณะ
6.
การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการตลาดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขลุ่ยบ้านลาว
ธัชกร สุวรรณจรัส และคณะ
7.

การพัฒนาระบบฐานความรู้เพื่อสันบสนุนการทำอาหารสุขภาพ

นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ และมัณฑนา จริยรัตนไพศาล
8.
ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้การสอนเชิงรุกอาคีตะโมเดลในประเทศไทย
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ
9.
การพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการผลิตสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รัชนีวรรณ ตั้งภักดี
10.
รูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบร่วมือทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ละเอียด ขจรภัย
11.
การวางแผนการบริหารแรงงานต่างวัยในบริบทของกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุในภาคธุรกิจ
วิกร ภูวพัชร์ และคณะ
12.
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถื่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิเชียร อินทรสมพันธ์ และคณะ
13.
การศึกษาคุณลักษณะที่ประสบความสำเร็จในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาปริญญาตรี
สัตกร วงศ์สงคราม และคณะ
14.

การใช้แนวการสอนแบบกระบวนการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและทักษะกระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อภิรยา แก้วสาร และคณะ
15.
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อรสา จรูณธรรม
16.
ภาษาของกวีหญิงเวียดนามผ่านอุปลักษณ์ความรัก
กฤติมา จรรยาเพศ และวีระกาญจน์ กนกกมเลศ
17.
DIGITAL LEARNING การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนโลกดิจิทัลในศตวรรษที่ 21
จิรารัตน์ ประยูรวงษ์
18.
สำคัญผิดสำคัญอย่างไรต่อสัญญาจ้างแรงงาน
สุชาดา รัตนพิบูลย์ และปัทมาวรรณ จินดารักษ์