วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2558

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. การนาเสนอแนวทางการนิเทศภายในเชิงสนับสนุนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นพรัตน์ ศรศิลป์ และคณะ
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์ และการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติชุดระบาไก่วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ นิตยา เต็งประเสริฐ และคณะ
3. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณค่าตราสินค้าในใจผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีก ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ในประเทศไทย ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
4. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ สาระนาฏศิลป์ เมตตา เรืองวังสรรค์ และคณะ
5. ภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สกล พันธมาศ และคณะ
6. การพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณีราชวิทยาลัยที่มีประสิทธิผล พระมหาสหัส ฐิตสาโร(ดาคุ้ม) และคณะ
7. คุณลักษณะของผู้ใช้การแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลของรัฐ ปทิตตา จารุวรรณชัย และคณะ
8. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ต่อวิชากฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และคณะ
9. ประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ฉัตรชัย ศิริสมบูรณ์ลาภ และคณะ
10. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนิดา อุดมสิทธิพัฒนา และคณะ
11 ประสิทธิผลการนานโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง นงนภัส ไพรศรี และคณะ
12 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล นครนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดวงตา สราญรมย์ และคณะ
13. กลยุทธ์การบริหารของกานันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บุญเลิศ นครกัณฑ์ และคณะ
14. ภาวะผู้น้าที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นที่อ่อนไหวในอ้าเภอวังน้้าเขียว อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอ้าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สมพล ชีวะประเสริฐ และคณะ
15. ประสิทธิผลการนานโยบายยางพาราไปปฏิบัติของสถาบันเกษตรกรยางพารา ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน สุปรีชา ชานาญพุฒิพร และคณะ
16. ยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อุทัย สุวรรณวงศ์ และคณะ
17. สัมฤทธิผลการนานโยบายการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ไปปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง อุบลรัตน์ นีรชกุล และคณะ
18. คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อมรรักษ์ สวนชูผล