วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1.

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง ห่างไกลโรคมือเท้าปาก เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และชยุต โชคพัทธนันท์
2.
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กุลชลี พวงเพ็ชร์
3.
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง จังหวัดตราด
ชวลีย์ ณ ถลาง
4.
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยด้วยแนวคิดพิพิธภัณฑ์จุดหมายปลายทาง
ฐาปกรณ์ ทองคำนุช เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ และอรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล
5.
คุณลักษณะของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในการทำงานของบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0
ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ และคณะ
6.
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ณัฐดนัย โสทะ และวนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์
7.

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นันทวัน ภู่ผิว และสิรินภา กิจเกื้อกูล
8.
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจให้บริการสถานที่จัดประชุม ในจังหวัดนครปฐม
ประพนธ์ เล็กสุมา และนรินทร์ สังข์รักษา
9.
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประภัสสร กลีบประทุม วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม และณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
10.
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ
ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
11.
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำครู ของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มนตา ตุลย์เมธาการ
12.
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ
วรวุธ ปลื้มจิตร สักรินทร์ อยู่ผ่อง และอัคครัตน์ พูลกระจ่าง
13.
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน และพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหารในภาคธุรกิจเอกชน
วินิตดา ชุติปัญโญ และรัตติกรณ์ จงวิศาล
14.

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศุภฤกษ์ บัวเสนาะ และธิติยา บงกชเพชร
15.
การศึกษาองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สุวรรณา จุ้ยทอง
16.
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โครงการเป็นฐานสำหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ รายวิชา ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อรรถพร ธนูเพ็ชร์ และดาวรถา วีระพันธ์
17.
การพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อัจฉรีย์ พิมพิมูล
18.
การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงบนทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชนเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรม Unity Vuforia สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
โอภาส เกาไศยาภรณ์ และคณะ
19.
การให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ : มิติใหม่ของการให้บริการ ปรึกษาเชิงจิตวิทยา
วรางคณา โสมะนันทน์ คาลอส บุญสุภา และพลอยไพลิน กมลนาวิน