วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. ผลการใช้เกมที่มีต่อการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กนกวรรณ รอดคุ้ม และคณะ
2. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กุลชลี พวงเพ็ชร์
3. การพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อผู้สูงอายุ จารุวรรณ นิธิไพบูลย์ และคณะ
4. การปรึกษาแบบกลุ่มด้วยเทคนิคการสร้างความมั่นคงจิตรใจเพื่อเสริมสร้างทักษะการเผชิญปัญหา สำหรับเยาวชนที่ถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ จิตติพันธ์ ความคนึง และคณะ
5. การวิเคราะห์หารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เหมืองข้อมูลของนักศึกษาต่อการจัดทำปริญญานิพนธ์ ฐิติมา ช่วงชัย
6. การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรครูผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม ทับทิมทอง กอบัวแก้ว
7. ระบบสารสนเทศคุณภาพเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร บรรพต พิจิตรกาเนิด และคณะ
8. ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท-กรุงเทพมหานคร พศิน วัชระชยะกูร และสุชินชยันต์ เพ็ชรนิล
9. เกณฑ์การประเมินการประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลในประเทศไทย ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร
10. การพัฒนาเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ ศิริพล แสนบุญส่ง
11 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะความสามารถในการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ สาวิตรี สิทธิชัยกานต์ และคณะ
12 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคนิคการตลาดภายในและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีต่อคุณลักษณะของพนักงานโรงแรมในเครือแอคคอร์ ประเทศไทย (โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท) สุวรรณา เขียวภักดี และสุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
13. ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายสนับสนุนและ ฝ่ายปฏิบัติการประจาสานักงาน บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด (สานักงานใหญ่) สุวิรดา อนันตสิน และสุดาภรณ์ อรุณดี
14. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อุทุมพร ไวฉลาด และจงดี โตอิ้ม
15. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กันต์ฤทัย คลังพหล และ วัสส์พร จิโรจพันธุ์
16. การวิจัยประเมินความต้องการจาเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง และเมษา นวลศรี
17. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ การพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประภาพรรณ ปรีวรรณ และคณะ
18. การศึกษาเปรียบเทียบเชิงเหตุผลในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นแบบธรรมเนียมกับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการพัฒนาอาชีพของภาครัฐและเอกชนไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ประสารโชค ธุวะนุติ