วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่าย สังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม สาหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า กิตติ เสือแพร และคณะ
2. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนของ หลักทรัพย์หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ชลวิช สุธัญญารักษ์
3. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนภาพการไหล Data Flow Diagram ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ณัตตยา เอี่ยมคง
4. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการนาองค์กรของสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ณิชาภา ปรือทอง และ สุทธิพร บุญส่ง
5. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของสารเคมีที่มีต่อความสามารถในการ แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 น้ำฝน คูเจริญไพศาล
6. การศึกษาขอบข่ายงานของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่สนับสนุนหลักสูตรการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ และคณะ
7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกกลางคันของนักเรียนอาชีวศึกษา เขตภาคกลาง 1 ปริญญา มีสุข
8. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนตาบลสองคลอง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัทมา โกเมนท์จารัส
9. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ในการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพกฎหมาย พีร์ พวงมะลิต และคณะ
10. การพัฒนารูปแบบการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านคลองห้า หมู่ 2 ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
11 การศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน ของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รณิดา เชยชุ่ม
12 สภาพการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ราเพียร น้อยเชียงคูณ และคณะ
13. ตัวแบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานไฟฟ้าสีเขียว เพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วราวุธ ศรีแสน และคณะ
14. สภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์และการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการของครูปฐมวัย ศศิธร จันทมฤก และพนิดา ชาตยาภา
15. ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุวรรณา จุ้ยทอง
16. การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โสภิดา ท้วมมี และหทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์
17. โปรแกรมสอนภาษาพื้นฐานสาหรับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วรรณี สุขสมโสด และคณะ
18. ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อมรรักษ์ สวนชูผล
19. การจัดสรรของงบประมาณรายจ่ายระดับกรมของรัฐบาลไทย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และพิชิต รัชตพิบุลภพ
20. HR เชิงรุกในยุคของการเปลี่ยนแปลง สมพิศ ทองปาน