วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2558

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. การศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานที่มีผลต่อทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ สรชัย ชวรางกูรและคณะ
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธและคณะ
3. การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์และคณะ
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง ด ารงชัย ชีวะสุขะและคณะ
5. ปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย วัชรี ถิ่นธานี และคณะ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเส้นทางแอ่งอารยธรรมขอม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อธิษฐาน ใชยเรืองและคณะ
7. ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์(วิรัช วสสิริ) จ านงค์และคณะ
8. ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วัชรินทร์ อินทพรหมและคณะ
9. การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และความคาดหวังของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทย ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
10. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ดลฤดี จันทร์แก้ว
11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของบรรณารักษ์/นักสารสนเทศใน การปฏิบัติงานห้องสมุดเฉพาะ/ศูนย์สารสนเทศสังกัดหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุณา ภู่มะลิและคณะ
12 การวิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้รวมองค์กรแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มนตรี แจ่มศรและคณะ
13. การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตาม รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้กับรูปแบบการเรียนรู้ โดยสร้างเรื่องที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ความภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วสันต์ ผ่องปัญญาและคณะ
14. การจัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย นุจรินทร์ ปทุมพงษ์และคณะ
15. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง ทุนทางปัญญา การจัดการความรู้ และองค์การที่เป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ปัทมาวรรณ สิงห์ศร
16. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ
17. แนวคิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองกับการจัดการศึกษา อมรรักษ์ สวนชูผล
18. หยุดวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายของการเมืองไทย พรนภา เตียสุธิกุล