วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564

ที่ หัวข้อ
ผู้เขียน
1. การพัฒนาแอปพลิเคชันท่องเที่ยว: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมืองพริบพรีจังหวัดเพชรบุรี ฉบับ จีน – อังกฤษ – ไทย
กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง และคณะ
2. เพศสถานะกับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม (ไทย ออสเตรเลีย)
กรรณิกา พันธ์ศรี รังสรรค์ โฉมยา และอารยา ปิยะกุล
3. การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการมุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการและความสามารถทางนวัตกรรมธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดเพชรบุรี
กฤตชน วงศ์รัตน
4. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่มีสติเป็นฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ระดับประถมศึกษาในสังคมไทยยุคปัจจุบัน
กิตติชัย สุธาสิโนบล
5. การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 : การประยุกต์ใช้พหุแนวคิด
ณัฐพล ธิตินานันทกูล มนตา ตุลย์เมธาการ และอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
6. รูปแบบความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนประเทศไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
ทันตา อุ๋ยธีรทัต วัชรินทร์ สุทธิศัย
และสิทธิพรร์ สุนทร
7. การจัดการคณะเชิดสิงโตและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค
พชรวัฒน์ เส้นทอง และมีเดียน จูมะ
8. การพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขและควบคุมมลพิษของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
พระครูปลัดอภิชัย อภิชโย (นิติการ) และปิยากร หวังมหาพร
9. ปัญหาทางกฎหมายการตั้งทนายความให้จำเลยคดีอาญาในชั้นศาล
เมธาวรินทร์ จำนงค์ธรรม
10. ผลของการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ GPAS ที่มีต่อเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมและผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รัชดาภรณ์ ไชยวิวิช ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง และวิษณุ สุทธิวรรณ
11. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูปเรขาคณิต
วริศรา เมืองจันทร์ และสิรินภา กิจเกื้อกูล
12. การจัดบริการสังคมสำหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์
13. ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิเชียร จันทะเนตร อุษณี มงคลพิทักษ์สุข และอริชัย เกตุจันทร์
14. ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารชาววัง
ศุภวัฒน์ นามคำ และซิสิกกา วรรณจันทร์
15. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิต ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ 5 แนวปฏิบัติการสอน
ศุภานัน ทองประไพ และณัชชา กมล
16. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สุวิมล นิลพันธ์ และธิติยา บงกชเพชร
17. รูปแบบการเรียนแบบคอนเน็คติวิสซึมตามแนวคิดประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญาบนแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หฤชัย ยิ่งประทานพร สัญชัย พัฒนสิทธิ์ และไพฑูรย์ ศรีฟ้า
18. แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อการตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
อานนท์ จันจิตร และไพฑูรย์ มนต์พานทอง
19. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน : การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้ของ ผู้เรียนในโลกแห่งความจริง
ตะวัน ไชยวรรณ และกุลธิดา นุกูลธรรม
20. มุมมองการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช และคณะ

 

 

ข้อกำหนดการใช้งาน | นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล


สงวนลิขสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท์  0-2529-4046 , 0-2529-1638 ต่อ 401-403 เบอร์ภายใน 488 โทรสาร 0-2529-1638 ต่อ 406