วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2556

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1.

ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก

กรกต ชาบัณฑิต และคณะ
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดฝึกอบรมด้านช่างให้กับบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมทางหลวงชนบท : กรณีศึกษาพื้นที่ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) กรณ์ ปลอดมณี และคณะ
3. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อการพัฒนาการเมืองไทย จรูญ อินทจาร และคณะ
4. การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครนายก ฐิติพงศ์ โกสันต์ และคณะ
5. การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดสระบุรีตามความคิดเห็นของครู ฐิติภา กาญจนาภรณ์ และคณะ
6. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง วิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
7. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนากระบวนการสำคัญทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ทองระย้า นัยชิต และคณะ
8.

การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่น เบื้องต้นสำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

ธีระวงศ์ สายนาโก และคณะ
9. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มโน ชุนดี และคณะ
10. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ศศวัน ชินนาทศิริกุล และคณะ
11 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดนนทบุรี ศศินันท์ วาสิน และคณะ
12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สมศิริ จิตรประเสริฐ และคณะ
13. ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุนิษา กลึงพงษ์ และคณะ
14. ความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อัญชลี อ่อนทอง และคณะ
15. การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี อุบล มีแสง และคณะ