วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2556

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1.

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา

เกียรติวัฒน์วัชญากาญจน์ และคณะ
2. การประเมินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเลิศ ของมูลนิธิชิน โสภณพนิช กันต์ฤทัย คลังพหล และคณะ
3. การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี ชุติกาญจน์ พรหมจรรย์ และคณะ
4. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บุญตา ศรีวรวิบูลย์ และคณะ
5. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออกของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พัชรินทร์ โตตระกูล และคณะ
6. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการนวดไทย ภาคตะวันออกของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว การพัฒนาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุพา บุญอนันต์ และคณะ
7. ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน และชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย วสันต์ ศรีสะอาด และคณะ
8.

การพัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันเพ็ญ บูรณสุข และคณะ
9. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงกับการได้ยินเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สิริลักษณ์ มหิทธยาภรณ์ และคณะ
10. ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินไทย เกษม สวัสดี และคณะ
11 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2554 เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล
12 ปัญหาและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ด้านมาตรฐานตัวผู้เรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง โชติมา นาคะเสนีย์ และคณะ
13. กลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล เพื่อสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยว ธนวันต์ สิทธิไทย และคณะ
14. บทบาทของสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์
15. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน หมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศศินันท์ วาสิน และคณะ
16. ประสิทธิผลการบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : กรณีการส่งเสริมกีฬากอล์ฟ อดิเรก เยี่ยมบุญญะ และคณะ
17. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานวิชาการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา อัชฌพร อังกินันทน์ และคณะ
18. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
: กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ลออง วัจนะสาริกากุล และคณะ