วารสารบัณฑิตศึกษาออนไลน์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2557

ที่

หัวข้อ

ผู้เขียน
1. ภาวะผู้นากับการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ กานต์ บุญศิริและคณะ
2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนในยุคโลกาภิวัตน์ ชินดนัย ไชยยองและคณะ
3. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อการแข่งขันระดับโลก ชูชีพ เอื้อการณ์และคณะ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตารวจตระเวนชายแดน เพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย ดุสิต น้อยชื่นและคณะ
5. ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านการเรียน การสอน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียนมัธยมศึกษา นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะและคณะ
6. ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พิชัย ขวัญทองและคณะ
7. คุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนะและคณะ
8. การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพองค์รวมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศิราวัลย์ อินทามระและคณะ
9. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้น เฉิ่น ถิ กวุ่นห์ ชางและคณะ
10. การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการบัญชี เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล
11 ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออก กรุณา ภู่มะลิและคณะ
12 การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรม ในประเทศไทย คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ
13. อิทธิพลของคุณลักษณะงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ทิพย์สุคนธ์ จงรักษ์และคณะ
14. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการคุณภาพ การบริการ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีที่รับ-ส่ง ผู้โดยสารอากาศยานในเมืองของประเทศไทย ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
15. การเปิดเสรีอาเซียน 2558 ในมิติของทุนทางสังคมของผู้สูงอายุไทย พัชรี ตันติวิภาวิน
16. การจัดการเรียนการสอนการรู้สารสนเทศสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในประเทศไทย ไอลดา อรุณศรีและคณะ
17. ผลการใช้กระบวนการสอนการเขียน ตามแนวคิดของบรู๊คส์ และวิทโธร ต่อความสามารถ ในการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
วรนุช คล้ายสุบรรณและคณะ
18. การศึกษาขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน สังกัด กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ พร้อมพงษ์ คำน้อยและคณะ