มรว.บ.12

Your Logo

แบบคำร้องขอจบการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ขอจบการศึกษา

เรียน อธิการบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป       

                     (นักศึกษานำส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย)


ค.บ. วท.บ. บธ.บ. ศศ.บ รป.บ. ค.ม. วท.ม. บธ.ม ศศ.ม. รป.ม.         
รูปถ่าย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชาย ให้ถ่ายรูป โดยสวมชุดปกติสีขาวหรือชุดเครื่องแบบข้าราชการ ไม่สวมแว่นตาสีดำ
หญิง ให้ถ่ายรูป โดยสวมเสื้อสีขาวไม่มีลวดลาย หรือชุดเครื่องแบบข้าราชการไม่สวม เครื่องประดับ ไม่สวมแว่นตาสีดำ ในกรณีไว้ผมยาวให้รวบผมไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย


กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุลให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูล