Skip to main content
mdo
 

>> ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 <<


รายวิชาใหม่ล่าสุด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

รายวิชาสัมนาการจัดการเทคโนโลยี
รหัสวิชา TTM506
สัมฤทธิบัตร สถานะ : เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 20 พ.ย.65 – 26 มี.ค. 66
วันอาทิตย์

รายวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง
รหัสวิชา TTM509
สัมฤทธิบัตร สถานะ : เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 20 พ.ย.65 – 26 มี.ค. 66
วันอาทิตย์

รายวิชาการหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่
รหัสวิชา TTM514
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 19 พ.ย.65 – 25 มี.ค. 66
วันเสาร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

รายวิชาการจัดการทรัพยากรสุขภาพ
รหัสวิชา PHM606
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 19 พ.ย.65 – 22 ม.ค. 66
วันเสาร์

รายวิชาการจัดการธุรกิจและคุณภาพในงานสุขภาพ
รหัสวิชา PHM608
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 28 ม.ค 66 – 25 มี.ค. 66
วันเสาร์

รายวิชาโภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
รหัสวิชา PHM611
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 29 ม.ค. 66 – 26 มี.ค. 66
วันอาทิตย์

รายวิชาระบบการส่งเสริมสุขภาพ
รหัสวิชา PHM624
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 29 ม.ค. 66 – 26 มี.ค. 66
วันอาทิตย์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

รายวิชาระบบสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อดูแลสุขภาพทางเลือก
รหัสวิชา PHD712
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 28 ม.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
วันเสาร์

<