Skip to main content
mdo

รายวิชาใหม่ล่าสุด

รายวิชาปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
รหัสวิชา EMC501
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 26 มิถุนายน 2564 ถึง 21 สิงหาคม 2564
วันเสาร์

รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
รหัสวิชา EMC502
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 27 มิถุนายน 2564 ถึง 22 สิงหาคม 2564
วันอาทิตย์

รายวิชาการรู้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา รหัสวิชา GRD501
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 29 สิงหาคม 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์

รายวิชาทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน
รหัสวิชา EDC702
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 27 มิถุนายน 2564 ถึง 22 สิงหาคม 2564
วันอาทิตย์

รายวิชาทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร
รหัสวิชา EDC703
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 28 สิงหาคม 2564 ถึง 16 ตุลาคม 2564
วันเสาร์

รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง
รหัสวิชา EDC704
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 29 สิงหาคม 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์

รรายวิชาการสร้างแบบจำลองการตัดสินใจทางการตลาด
รหัสวิชา IDB813
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 3 กรกฎาคม 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์

รายวิชานวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่
รหัสวิชา IDB806
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 3 กรกฎาคม 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันเสาร์

รายวิชาทฤษฎีด้านการสื่อสารทางการตลาดและการประยุกต์ใช้ รหัสวิชา IDB811
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 3 กรกฎาคม 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์

รายวิชารัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
รหัสวิชา HPA501
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 25 มิถุนายน 2564 ถึง 8 ตุลาคม 2564
วันเสาร์

รายวิชาสัมมนานโยบายสาธารณะ
รหัสวิชา HPA506
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 25 มิถุนายน 2564 ถึง 8 ตุลาคม 2564
วันเสาร์

รายวิชานวัตกรรมการจัดการองค์การภาครัฐ
รหัสวิชา HPA507
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 25 มิถุนายน 2564 ถึง 8 ตุลาคม 2564
วันเสาร์

รายวิชาหลักการจัดการเทคโนโลยี
รหัสวิชา TTM508
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 27 มิถุนายน 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์

รายวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เนตของทุกสรรพสิ่ง
รหัสวิชา TTM509
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 26 มิถุนายน 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันเสาร์

รายวิชาการดำเนินการวิจัยทางเทคนิค
รหัสวิชา TTM512
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 26 มิถุนายน 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันเสาร์

รายวิชาปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
รหัสวิชา IEV701
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 26 มิถุนายน 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันเสาร์

รายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง
รหัสวิชา IEV703
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 26 มิถุนายน 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันเสาร์

รายวิชาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาขั้นสูง
รหัสวิชา IEV706
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 27 มิถุนายน 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา IEV503
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 26 มิถุนายน 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันเสาร์

รายวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบยั่งยืน
รหัสวิชา IEV504
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 27 มิถุนายน 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์

รายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา IEV506
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน : 27 มิถุนายน 2564 ถึง 17 ตุลาคม 2564
วันอาทิตย์

รายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา IEV604
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน: 25 มิถุนายน 2564 ถึง 8 ตุลาคม 2564
วันศุกร์

รายวิชาสถิติสำหรับนวัตกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
รหัสวิชา IEV610
สัมฤทธิบัตร สถานะ: เปิดรับสมัคร
เปิดเรียน: 25 มิถุนายน 2564 ถึง 8 ตุลาคม 2564
วันศุกร์