Skip to main content


รายวิชาระบบสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อดูแลสุขภาพทางเลือก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

    คำอธิบายรายวิชา

       ระบบการดูแลสุขภาพโดยใช้ศาสตร์การดูแลสุขภาพร่วมกันหลายวิธี ทั้งศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา PHD712
เปิดเรียน: 28 ม.ค. 66 - 25 มี.ค. 66
เวลาเรียน: 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันเสาร์
เวลา: 08.30 - 14.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 3,000
ระดับ: ปริญญาเอก
หน่วยกิต: 3(3-0-6)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ (อ.พิเศษ)