Skip to main content


รายวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เนตของทุกสรรพสิ่ง

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    คำอธิบายรายวิชา

       วิสัยทัศน์ด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่ร่วมเครือข่ายทีซีพี การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง การจัดการและควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบอินเตอร์เนตของสรรพสิ่งตลอดจนการจัดการระบบในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

รายละเอียด

รูปแบบ สัมฤทธิบัตร
รหัสวิชา TTM509
เปิดเรียน: 26 มิถุนายน 2564 ถึง
17 ตุลาคม 2564
เวลาเรียน: 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
เรียนวัน: วันเสาร์
เวลา: 08.30-11.30 น.
ค่าลงทะเบียน: 2,000
ระดับ: ปริญญาโท
หน่วยกิต: 3(3-0-6)
ภาษา: ไทย
ผู้สอน : อ.ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปาน