แนวปฏิบัติการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา