แนวปฏิบัติการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา