คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : ต้องการดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สามารถดูได้ช่องทางใดบ้าง?
    คำตอบ : นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษา กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา และดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย               http://grad.vru.ac.th
              โดยคลิกที่หัวข้อ “เกี่ยวกับนักศึกษา” จากนั้นเลือกหัวข้อ “ปฏิทินวิชาการ”

คำถาม : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ช่องทางใดบ้าง?
    คำตอบ : นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
http://grad.vru.ac.th
               โดยคลิกที่หัวข้อ “เกี่ยวกับนักศึกษา” จากนั้นเลือกหัวข้อ “แบบฟอร์มบัณฑิตศึกษา”

คำถาม : สามารถสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษาได้ช่องทางใดบ้าง?
    คำตอบ : เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
http://grad.vru.ac.th
               เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://ent.vru.ac.th

คำถาม : กรณีนักศึกษาไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดเกินหนึ่งภาคการศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร ?
    คำตอบ : นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องของคือสภาพการเป็นนักศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำร้องได้ที่
              
https://shorturl.asia/FIyRz
              พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน               
              โดยผ่านการเห็นชอบจากประธานหลักสูตรแล้วนำส่งเอกสารคำร้องที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

คำถาม : สามารถศึกษาคู่มือการใช้งาระบบไอทีสิส สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้อย่างไร?
    คำตอบ : นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาระบบไอทีสิส สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ iThesis
              คู่มือการใช้งาระบบไอทีสิส สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา               
              หรือ http://grad.vru.ac.th/about_graduate/ga_ithesis.php

คำถาม : สามารถศึกษาศัพท์สถิติศาสตร์ที่พบบ่อยในการเขียนวิทยานิพนธ์ ได้อย่างไร?
    คำตอบ : นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2566 ได้ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ เกี่ยวกับนักศึกษา
              รูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/การเขียนบทความ

              ศัพท์สถิติศาสตร์ที่พบบ่อยในการเขียนวิทยานิพนธ์               
              หรือ http://grad.vru.ac.th/researchzone/research_platfrom.php  เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

คำถาม : สามารถศึกษารูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ได้อย่างไร?
    คำตอบ : นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2566 ได้ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ เกี่ยวกับนักศึกษา
              รูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/การเขียนบทความ

              คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2566               
              หรือ http://grad.vru.ac.th/researchzone/research_platfrom.php  เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

คำถาม : สามารถดาวน์โหลด Template วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ได้อย่างไร?
    คำตอบ : นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด Template วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ได้ที่หน้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ เกี่ยวกับนักศึกษา
              รูปแบบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/การเขียนบทความ

              เลือกหัวข้อตามแผนการเรียน วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เลื่อนลงมาเพื่อเลือกดาวน์โหลด Template               
              หรือ http://grad.vru.ac.th/researchzone/research_platfrom.php เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

คำถาม : กรณีนักศึกษาไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดเกินหนึ่งภาคการศึกษาต้องดำเนินการอย่างไร?
    คำตอบ : นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องของคือสภาพการเป็นนักศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำร้องได้ที่
https://shorturl.asia/FIyRz
              พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วนโดยผ่านการเห็นชอบจากประธานหลักสูตรแล้วนำส่งเอกสารคำร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย
              เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

คำถาม : นักศึกษาสามารถยืมหนังสือในห้องแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร?
    คำตอบ : นำหนังสือที่ต้องการยืมมาลงทะเบียนที่เคาท์เตอร์ หน้าห้องบัณฑิตวิทยาลัย

คำถาม : นักศึกษาต้องการยืมโน๊ตบุ๊ค สามารถติดต่อขอยืมได้ที่ไหน?
    คำตอบ : บัณฑิตวิทยาลัย ติดต่อ เจ้าหน้าที่งานการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย

คำถาม : ทำไมถึงดูเกรดไม่ได้ แต่เพื่อนในห้องดูเกรดได้?
    คำตอบ : นักศึกษาต้องประเมินผู้สอนก่อนนะคะ ถึงจะสามารถมองเห็นเกรด

คำถาม : นักศึกษาต้องลงทะเบียนหรือจองรายวิชาได้ตรงไหน?
    คำตอบ : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและจองรายวิชา ได้ที่ http://reg1.vru.ac.th

คำถาม : ระเบียบกับประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถเข้าไปค้นหาได้จากไหน?
    คำตอบ : เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

คำถาม : คำถาม ห้องประชุม 409 ว่างหรือไม่?
    คำตอบ : ท่านสามารถเข้าไปเช็คห้องว่างได้ในระบบ V Rooms

คำถาม : นักศึกษาใช้ wifi ไม่ได้ ต้องทำอย่างไรบ้าง?
    คำตอบ : โดยปกติ นักศึกษาสามารถเข้าใช้ wifi ของมหาวิทยาลัยได้ โดยใช้ รหัสนักศึกษาเป็นทั้ง username และ password                              กรณีไม่สามารถใช้ได้ สามารถติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ https://shorturl.asia/0KT38)

คำถาม : นักศึกษาจะเข้าใช้งานอีเมล์มหาวิทยาลัย @vru.ac.th ได้อย่างไร?
    คำตอบ : นักศึกษาสามารถใช้วัน เดือน และปีเกิด เป็นรหัสผ่านอีเมล์ของมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษาเกิดวันที่ 5 มกราคม 2538
              รหัสคือ 05012538
    คำตอบ : กรณีไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือโดย กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ https://shorturl.asia/ug6XD
              

คำถาม : นักศึกษาต้องการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?
    คำตอบ : นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (มรว.บ.15) ได้ที่ https://shorturl.asia/LlvgV
              พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วนโดยผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนำส่งเอกสารคำร้องที่บัณฑิตวิทยาลัย
              เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

คำถาม : ระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ขอใบประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาได้ไหม
    คำตอบ : สามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพได้ที่คุรุสภา

คำถาม : สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษามีเรียนรอบเสาร์-อาทิตย์ไหม
    คำตอบ : สำหรับสาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา ปัจจุบันมีเปิดการเรียนการสอนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์

คำถาม : บัณฑิตวิทยาลัยเปิดทำการวันไหนบ้าง
    คำตอบ : บัณฑิตวิทยาลัยเปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (การปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีประกาศแจ้งให้ทราบ)