วิธีการชำระเงิน

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41 ปี 2559

การลงทะเบียนและชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียนการประชุม (Registration Fee)

ที่ รายการ ค่าลงทะเบียน (บาท)
1 สำหรับผู้นำเสนอระดับชาติที่ไม่เป็นสมาชิก สคบท 2,500
2 สำหรับผู้นำเสนอระดับชาติที่เป็นสมาชิก สคบท 2,000
3 สำหรับผู้นำเสนอระดับนานาชาติที่ไม่เป็นสมาชิก สคบท 3,500
4 สำหรับผู้นำเสนอระดับนานาชาติที่เป็นสมาชิก สคบท 3,000
5 ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป (รับใบประกาศ) 500

หมายเหตุ ตรวจสอบสมาชิก สคบท.

หมายเหตุ

  • ชำระค่าลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 บทความหรือ 1 โปสเตอร์

การชำระเงิน

  • โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เลขที่บัญชี 980 – 0 - 82147 – 3
    ** เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ แล้วให้นักวิจัยอัพโหลดหลักฐานที่ เมนู SUBMISSION PAPER
    หลังจากนั้นทางคณะดำเนินงานจะทำการแจ้งผลการพิจารณา โดยนักวิจัยสามารถตรวจสอบในระบบ เมนู STATUS PAPER **