กำหนดการ

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41 ปี 2559

กำหนดการ

การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41
ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

วันที่ 8 ธันวาคม 2559

เวลา กำหนดการ
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร/รับอาหารว่าง ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
09.00 – 09.30 น. ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
09.30 – 09.40 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
09.40 – 10.00 น. กล่าวเปิดการประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์
ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่ง ประเทศไทย (สคบท) และมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป
10.00 – 10.50 น. การบรรยายพิเศษ 1
11.00 – 11.50 น. การบรรยายพิเศษ 2
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ หน้าสนามบาสเกตบอล
13.00 - 13.10 น. พิธีเปิด การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
13.10 – 16.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 4 กลุ่มสาขา ณ ลานจัดแสดงหน้าห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
13.10 – 16.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์ เกษตร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ชั้น 8 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
กลุ่มที่ 3 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
กลุ่มที่ 4 ศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
16.30 – 17.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
17.00 – 20.00 น. งานเลี้ยงรับรอง คณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท)

หมายเหตุ

วันที่ 8 ธันวาคม 2559

เวลา กำหนดการ
13.00 – 16.00 น. การประชุมคู่ขนาน การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท)

วันที่ 9 ธันวาคม 2559

เวลา กำหนดการ
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร/รับอาหารว่าง ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
9.00 – 16.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์ เกษตร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ชั้น 8 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
กลุ่มที่ 3 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
กลุ่มที่ 4 ศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์