รายละเอียดบทความ

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41 ปี 2559

Template บทความ || Template โปสเตอร์ || การอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม

กิจกรรมในการดำเนินงาน

ที่ ขั้นตอน/กิจกรรมในการดำเนินงาน ระยะเวลา
1 เปิดรับบทความพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2559
2 แจ้งผลการพิจารณาบทความ 1 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2559
3 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับปรับปรุง 30 พฤศจิกายน 2559
4 แจ้งผลการตอบรับบทความ 25 พฤศจิกายน 2559
5 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอผลงานวิจัย) พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1 สิงหาคม – 6 ธันวาคม 2559
6 นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 8 - 9 ธันวาคม 2559

ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ

ประเภทของการนำเสนอผลงาน

การเตรียมบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper)

 1. รูปแบบและการจัดพิมพ์
  • 1.1 เขียนบทความภาษาไทย ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 หรือภาษาอังกฤษ ด้วยตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 บนกระดาษมาตรฐาน A4 มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า
  • 1.2 เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว เว้นขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว ใส่ตัวเลขกำกับทุกหน้าที่มุมขวาบน (ยกเว้นหน้าแรก)
  • 1.3 ชื่อเรื่องพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษด้วยอักษรขนาด 16 ตัวหนา ชื่อผู้เขียนพิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วยอักษรขนาด 14 ตัวธรรมดา ส่วนหัวข้อหลักอื่น ๆ พิมพ์ไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษด้วยขนาด 16 ตัวหนา
 2. รายละเอียดของบทความประกอบด้วย
  • 2.1 ชื่อเรื่องภาษาไทย ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 ตัวหนา
  • 2.2 ชื่อผู้เขียน และสถานที่ทำงานหรือหน่วยงานที่สังกัด ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ตัวธรรมดา
  • 2.3 บทคัดย่อภาษาไทยจำนวนคำไม่เกิน 250 คำ และภาษาอังกฤษจำนวนคำไม่เกิน 400 คำ พร้อมด้วยคำสำคัญ (Keywords) จำนวน 3-5 คำ อยู่ด้วยกันใน 1 หน้ากระดาษ
   - บทคัดย่อและคำสำคัญภาษาไทย : ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา
   - บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) : ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 ตัวธรรมดา
  • 2.4 เนื้อหางานวิจัย หัวข้อหลักใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวหนา หัวข้อรองและส่วนเนื้อหาใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวธรรมดา ถ้าเขียนผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 ตัวธรรมดา ทั้งหมด โดยเนื้อหาประกอบด้วย
   2.4.1 บทนำ
   2.4.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
   2.4.3 วิธีการวิจัย
   2.4.4 ผลการวิจัย
   2.4.5 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
   2.4.6 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
   2.4.7 บรรณานุกรม
  • 2.5สำหรับภาพประกอบต้องเป็นภาพขาวดำที่ชัดเจน ขนาดไม่น้อยกว่า 3x5 นิ้ว ภาพลายเส้นและตารางประกอบเขียนเป็นเส้นหมึกดำชัดเจน ถ้าเขียนบทความเป็นภาษาไทย คำอธิบายตารางและภาพประกอบต้องเป็นภาษาไทยด้วย
  • Download Template บทความ

การเตรียมโปสเตอร์

 1. กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาด กว้าง 80 ซม. X สูง 110 ซม. มีตรามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอยู่มุมบนซ้ายสามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาดของอักษรในโปสเตอร์ให้ใช้ขนาดไม่เล็กว่า 0.5 เซนติเมตรสามารถอ่านได้ชัดเจนในระยะห่าง 1 เมตร จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 เรื่อง และให้ติดรูปของผู้นำเสนอผลงานที่มุมบนขวาของโปสเตอร์ด้วย ภายในโปสเตอร์ประกอบด้วย
  • 1.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด
  • 2.บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • 3.เนื้อหา ประกอบด้วย
  • 3.1 บทนำ
   3.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
   3.3 วิธีการวิจัย
   3.4 ผลการวิจัย
   3.5 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
   3.6สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
   3.7บรรณานุกรม เฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 2. Download Template โปสเตอร์

การส่งบทความและโปสเตอร์