สมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่บริหารบัณฑิตศึกษา

สมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) หมายถึง คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาที่สังกัดในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

รายนามสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

 

สถาบันสมาชิก สคบท.

 

01บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ถ.พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2350-3500 #1508

โทรสาร : 0-2350-3668

http://graduateschool.bu.ac.th/

 

 

02                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 0-5394-2406

โทรสาร : 0-5394-2405

http://www.grad.cmu.ac.th

 

 

03                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 0-5388-5992

โทรสาร : 0-5388-5990

http://www.graduate.cmru.ac.th/

 

 

04บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ : 0-4320-2420

โทรสาร : 0-4320-2421

http://gs.kku.ac.th/

05บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

22 ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์ : 0-3421-8788

โทรสาร : 0-3424-3435

http://www.graduate.su.ac.th/

 

 

06                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานเลขานุการคณะ อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ต.ท่าโพธ์ อ.เมือง

จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 0-5596-8819

โทรสาร : 0-5596-8826

http://www.grad.nu.ac.th/

 

 

07                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112

โทรศัพท์ : 0-7428-6980

โทรสาร : 0-7428-6992

http://www.grad.psu.ac.th/

 

 

08สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

592 ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 0-2300-4543 #1310

โทรสาร : 0-2719-1521

http://www.graduate.au.edu/

 

 

09บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

โทรศัพท์ : 0-7341-8611 - 4

โทรสาร : 0-27341-8615

http://grad.ftu.ac.th/

 

10                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี

248 ถ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 0-2809-0823-7 #123

โทรสาร : 0-2445-4164

http://www.thonburi-u.ac.th/Site_gs/

                            

 

11                             ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

19 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2675-5304 - 12 #3017

โทรสาร : 0-2675-5313

http://www.slc.ac.th/saintlouis3/

 

 

12                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

9 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 0-2544-8036

โทรสาร : 0-2522-6603

http://grad.pnru.ac.th/

 

 

13                             สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาคาร 20 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 133 ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000

โทรศัพท์ : 0-7329-9644

โทรสาร : 0-7329-9646

http://graduate.yru.ac.th/

 

 

14                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3853-5430

โทรสาร : 0-3853-5430

http://grad.rru.ac.th/

 

                                     

15                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

โทรศัพท์ : 0-2529-1638 #403

โทรสาร : 0-2529-1638 #406

http://grad.vru.ac.th/

 

 

16                             คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0-4423-3000 #4000, 4007

โทรสาร : 0-4423-3072

http://www.sci.rmuti.ac.th/

 

 

17                             บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2218-3515

โทรสาร : 0-2215-3629

http://www.grad.chula.ac.th/

 

18                                      

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2942-8445 - 50 #302

โทรสาร : 0-2942-8512

http://www.grad.ku.ac.th/

 

 

19                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 0-2222-0680

โทรสาร : 0-2222-0680

http://www.mcu.ac.th/site/major/major_index.php

20                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 0-7444-3988

โทรสาร : 0-7444-3988

http://www2.tsu.ac.th/grad/

 

 

21                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

25/25 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 0-2441-4125 #201

โทรสาร : 0-2441-9737

http://www.grad.mahidol.ac.th/

 

 

22                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347 อาคาร 11 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 #4001-5

โทรสาร : 0-2997-2222 #4000

http://grad.rsu.ac.th/

 

 

23                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ถ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2649-5000 #15644

โทรสาร : 0-2260-0132

http://grad.swu.ac.th/

 

 

24                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม

38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : -

http://www.siam.edu/

 

25                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-4375-4412

โทรสาร : 0-4375-4412

http://www.grad.msu.ac.th/

 

 

26                             สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                             ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

                             โทรศัพท์ : 0-2504-7551

                             โทรสาร : 0-2503-2660

                             http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/

 

27

                             บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

                             298 ถ.เชษฐา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

                             โทรศัพท์ : 0-2744-7356 #220

                             โทรสาร : 0-2398-1356

                             http://203.144.156.233/sbc/office/off_bus/

 

 

28                             สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                             126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

                             โทรศัพท์ : 0-2470-8188

                             โทรสาร : 0-2470-8143

                             http://eds.kmutt.ac.th/

 

29                                      

                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                             1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

                             โทรศัพท์ : 0-2555-2401

                             โทรสาร : 0-2587-4357

                             http://www.grad.kmutnb.ac.th/

 

 

30                             สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

                             60 ม.3 ถ.สายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

                             โทรศัพท์ : 0-3570-9080

                             โทรสาร : 0-3570-9083, 0-3570-9105

                             http://president.rmutsb.ac.th/

 

 

31                             ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                             111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

                             โทรศัพท์ : 0-4422-4041

                             โทรสาร : 0-4422-4040

                             http://www.sut.ac.th

 

 

32                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

                             ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

                             โทรศัพท์ : 0-2513-6968

                             โทรสาร : 0-2512-1817

                             http://graduate.chandra.ac.th/

 

 

33                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                             80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

                             โทรศัพท์ : 0-5377-6026

                             โทรสาร : 0-5377-6026

                             http://orasis.crru.ac.th/gds_crru/main/home

 

 

34                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                             340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

                             โทรศัพท์ : 0-4427-2827

                             โทรสาร : 0-4427-2827

                             http://www.old.nrru.ac.th/grad/

 

 

35                             สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

                             398 ม.9 ต.สวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

                             โทรศัพท์ : 0-5688-2288

                             โทรสาร : 0-5688-2288

                             http://gs.nsru.ac.th/

 

 

36                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                             439 ถ.จิระ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

                             โทรศัพท์ : -

                             โทรสาร : 0-4461-2858

                             http://grad.bru.ac.th/

 

 

37                             สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

                             21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

                             โทรศัพท์ : 0-7624-0474 - 7 #1400

                             โทรสาร : 0-7621-1778

                             http://graduate.pkru.ac.th/

 

 

38                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

                             41 ม.5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

                             โทรศัพท์ : 0-3931-9111 #1138

                             โทรสาร : 0-3947-1061

                             http://www.grad.rbru.ac.th/

 

 

39                             สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

                             319 ถ.ไทยพันทา ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

                             โทรศัพท์ : 0-4561-7982

                             โทรสาร : 0-4564-3607

                             http://www.graduate.sskru.ac.th/

 

 

40                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                             680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

                             โทรศัพท์ : 0-4274-3738

                             โทรสาร : 0-4297-0032

                             http://grad.snru.ac.th/

 

 

41                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

                             ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

                             โทรศัพท์ : 0-7433-6948

                             โทรสาร : 0-7433-6948

                             http://bundit.skru.ac.th/

 

 

42                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

                             272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

                             โทรศัพท์ : 0-7791-3315 - 6

                             โทรสาร : 0-7735-5470

                             http://graduate.sru.ac.th/

 

 

43                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

                             18/18 กม.18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

                             โทรศัพท์ : 0-2312-6300 #1205, 1518

                             โทรสาร : 0-2312-6293

                             http://grad.hcu.ac.th/

 

 

44                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

                             43 ม.6 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20110

                             โทรศัพท์ : 0-3835-8201 #8926

                             โทรสาร : 0-3835-8140

                             http://www.rmutto.ac.th/

 

 

45                             สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

                             110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

                             โทรศัพท์ : 0-2954-7300 #596

                             โทรสาร : 0-2958-7357

                             http://www.dpu.ac.th/graduate/

 

 

46                             สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                             119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

                             โทรศัพท์ : -

                             โทรสาร : 0-5423-7388

                             http://www.grad.lpru.ac.th/

 

 

47                             สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                             85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีโค อำเภอเมือง จุังหวัดอุบลราชธานี 34190

                             โทรศัพท์ : 0-4535-3128

                             โทรสาร : 0-4535-3128

                             http://www.ubu.ac.th/web/graduate

 

 

48                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

                             1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80200

                             โทรศัพท์ : 0-7537-7438, 0-7580-9861

                             โทรสาร : 0-7537-7438

                             http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/graduate/

 

 

49                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

                             61 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

                             โทรศัพท์ : 0-5570-6555 #1780

                             โทรสาร : 0-5570-6518

                             http://graduates.kpru.ac.th/