ชื่อบทความ
ชื่องาน วารสาร/งาน วิชาการ
ขื่อนักศึกษา
รหัสนักศึกษา
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
สาขา
ระดับ
ปีที่จบ
เผยแพร่ใน
เล่มเต็ม
STUDY OF EXPERIENTIAL TEACHING METHOD TO ENHANCE ENGLISH SPEAKING ABILITY OF BUSINESS ENGLISH STUDENTS SPUC’s 11th National and International Conference 2022
Xi Qing
63U54680105
Phithack Nilnopkoon, Kanreutai Klangphahol
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2022
การประชุมวิชาการ
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่กำรศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ICE 2022
เบ็ญจกานต์ หนูขลิบ
53U22054805
อรสา จรูญธรรม – ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ
บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท
2565
การประชุมวิชาการ
ภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษากับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ICE 2022
ปานะพันธ์ อินทร์อ่ำ
65U701065520
อรสา จรูญธรรม
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ปริญญาเอก
2565
การประชุมวิชาการ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคกลุ่มแบบสืบค้น การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 90 ปี
ปภาวดี สบายจิต
53U22054805
สุวรรณา จุ้ยทอง และสมบัติ คชสิทธิ์
บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท
2565
การประชุมวิชาการ
Effect of Problem-based Learning Method on College Students Academic Achievements in Garden Dendrology New tertiary education: Education for all National and International Academic Conference Project 90th Anniversary of the Valaya Alongkorn Rajabhat University
Yanru Zhang
53U22054804
Rekha Arunwong and Sombat Kotchasit
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
การประชุมวิชาการ
The Study on How Using Project Import Task Driven Effects the Learning Achievement and Practical Skills for Vocational College Students New tertiary education: Education for all National and International Academic Conference Project 90th Anniversary of the Valaya Alongkorn Rajabhat University
Shu Xin
53U22054809
Rekha Arunwong and Sombat Kotchasit
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
การประชุมวิชาการ
Effect of Learning Management Using Interactive Teaching Mode on Students’ Learning Achievement and Creative Ability of Chinese Contemporary Oil Painting International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews
Xia Tian
64U54680203
Angkana Karanyathikul, Sombat Kotchasit
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2023
วารสาร
Training Course for Cultivation of Preschool Physical Education Teaching Ability of Year 4 Students Majoring in Preschool Education, Ankang University, the People’s Republic of China International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews
Chen Huan
63u74680217
Phithack Nilnopkoon , Kanreutai Klangphahol, and Lerlak Othakanon
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
A CURRICULUM EVALUATION MODEL DEVELOPED FOR IDEOLOGICAL AND POLITICAL THEORY COURSE OF ZHOUKOU NORMAL UNIVERSITY Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn
Gao Haiwei
63U74680204
Sombat Kotchasit , Angkana Karanyathikul , And Kanreutai Klangphahol
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
Construction of Teachers' Etiquette Course to Cultivate Student Teachers’ Quality International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews
Gao Li
63U74680216
Phithack Nilnopkoon , Nitikorn Onyon , Wang Tiansong
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
DEVELOPMENT OF THE “TRINITY” INNOVATION AND ENTRENEURSHIP EDUCATION INSTRUCTIONAL MODEL TO IMPROVE STUDENTS’ INNOVATIVE ABILITY Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science)
Guo Haina
63U74680210
Lerlak Othakanon , Rekha Arunwong , and Wassaporn Jirojpan
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
The Influence of Blended Cooperative Learning Instructional Model on the Learning Achievement and Designed Characteristic Behaviors of College Students’ Ideological and Moral Education Course International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews
Hao Yu
63U74680209
Phithack Nilnopkoon, Kanreutai Klangphahol, Sombat Kotchasit
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
Physical Education Course Based on Self-Regulated Learning to Improve Students' Physical Literacy International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews
Li kun
64U54680203
Nitikorn Onyon , Thapana Choichareon , and Orasa Charoontham
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
The Effect of Using Cooperative Learning Together with Questioning Technique on Mathematics Achievement of Grade 7 Students International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews
Li Zhanfeng
64U54680311
Suwana Juithong, Wassaporn Jirojphan
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2023
วารสาร
The Effect of Problem-chain Teaching Model on College Students' Autonomous Learning Ability International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews
Liang Wei
63u74680215
Lerlak Othakanon,Rekha Arunwong,Danucha Saleewong
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
The Influence of Teacher Factors on Online Learning Outcomes: The Mediating Effect of Online Learning Engagement International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews
Liu Jijie
63U74680202
Nitikorn Onyon,Mesa Nuansri,Orasa Charoontham
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
Study of Learning Achievement and Ability of a Tour Guide Through Interactive Teaching Methods in Basic Knowledge of Chinese Tour Guide International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews
Liu Yi
64U54680201
Suwana Juithong,Sombat Kotchasit
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2023
วารสาร
A DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL USING CLASSROOM INTERACTIVE INFORMATION TOOLS ON TEA ART COURSE TO IMPROVE STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND CREATIVE THINKING Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science)
Liu Yingying
63u74680214
Lerlak Othakanon, Rekha Arunwong,Danucha Saleewong
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
DEVELOPMENT OF CAREER PLANNING COURSE BASED ON THE EXPERIENTIAL LEARNING MODE TO CULTIVATE STUDENTS’ WORK SKILL OF ZHOUKOU NORMAL UNIVERSITY Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn
Mao Xiaojing
63B74680212
Sombat Kotchasit,Nitikorn Onyon
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
The Effect of Teaching a Mathematical Modeling Course based on Student-Centered Approach to cultivate Mathematical Application Ability of Students Majoring in Mathematics in Zhoukou Normal University วารสารการวัดผลการศึกษา
Wang Chaojun
63U74680201
Suwana Juithong,Phithack Nilnopkoon,Kanreuthai Klangphahol
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
DEVELOPMENT OF INQUIRY-BASED INSTRUCTIONAL PROCESS TO PROMOTE INDEPENDENT LEARNING ABILITY FOR IDEOLOGICAL AND MORAL CULTIVATION AND LEGAL BASIS Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn
Wang jun
63U74680208
Sombat Kotchasit,Rekha Arunwong,Mesa Nuansri
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
DEVELOPMENT OF MOOC-BASED BLENDED LEARNING PROCESS TO ENHANCE CREATIVE THINKING OF ART MAJOR STUDENTS Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn
Wang Li
63U74680206
Sombat Kotchasit, Rekha Arunwong,Angkana Karanyathikul
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
Effect of Learning Management Using Experiential Learning Method on The Students’ Production Ability of Purple Clay Teapot International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews
Wen Hui
64U54680311
Phithack Nilnopkoon, Kanreutai Klangphahol
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2023
วารสาร
THE EFFECT OF THE STUDENTS-CENTERED FOUR-DIMENSIONAL AND THREE DEGREE INTERACTIVE INSTRUCTIONAL (SCFTII) MODEL ON STUDENTS' LEARNING ACHIEVEMENT AND COLLABORATIVE PROBLEM-SOLVING (CPS) ABILITY Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science)
Zhang Aili
63U74680211
Lerlak Othakanon, Rekha Arunwong ,Wassaporn Jirojphan
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
Factors Affecting the Stress Management Ability of College Students International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews
Zhang Yazhen
63U74680207
Nitikorn Onyon, Sombat Kochasit, Orasa Charoontham
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก
2023
วารสาร
Effect of Flipped Classroom on Rope Skipping Movement Skill in Rhythm Rope Skipping Action Sport for Grade 4 Students International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews
Zhu Yuehan
64U54680306
Danucha Saleewong,Lerlak Othakanon
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2023
วารสาร
Study of Flipped Classroom Teaching Method together with Cyberspace Learning to Promote Chinese Contemporary Literature History Achievement of University Students การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
Chang Yipeng
63U54680101
Nitikorn Onyon,Mesa Nuansri
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2022
การประชุมวิชาการ
Study of State and Problems on Learning Management and Propose Guidelines on Ideological and Political Education Courses in Xinzhou Teachers University การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
Dou Jiayu
63U54680206
Lerlak Othakanon,Wassaporn Jirojpan
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2022
การประชุมวิชาการ
Effect of Problem-Based Learning (PBL) on Music Teaching Scheme Design and Teaching Practice of Music Normal Students การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
Guo Feifei
63U54680102
Premjit Kajonpai Larsen,Rekha Arunwong
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2022
การประชุมวิชาการ
Effect of Learning Management Using Problem-Based Learning together with the Mobile Phone Application on Students’ Learning Achievement and the Ability of Landscape Design of College Students การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
Huangfu Zhounan
63U54680109
Sombat Kotchasit, Kanreutai Klangphahol
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2022
การประชุมวิชาการ
Study of Problem-Based Learning Approach for Enhancing Learning Achievement and Students’ Satisfaction Among the First Year Students on Fundamentals of Information Technology Course, Zhoukou Normal University การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
Li Xiaofeng
63U54680108
Lerlak Othakanon, Danucha Saleewong
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2022
การประชุมวิชาการ
Study of Problem-Based Learning Together with Questioning Technique to Promote Choreography Ability of Dance Students การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
Wang Di
63U54680202
Premjit Kajonpai Larsen, Rekha Arunwong
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2022
การประชุมวิชาการ
Study of Case Study Method through Microteaching Method to Enhance Teaching Practice Skills of Students Majoring in Chinese Language and Literature การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
Xiao Qianlin
63U54680107
Sombat Kotchasit, Angkana Karanyathikul
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2022
การประชุมวิชาการ
Effect of Learning Management by Using Davies Instructional Model on Ability of Automobile Engine Disassembly and Adjustment and Learning Achievement of Students in Jiangsu Electronic Information Vocational College การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
Yin Yao
63U54680207
Phithack Nilnopkoon, Suwana Juithong
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2022
การประชุมวิชาการ
The Effect of Learning Management Using Cooperative Learning together with Superstar Mobile Library Application to Enhance the Searching for Information Ability of University students Reviewer Regina การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
Yuan Liangzhi
63U54680103
Nitikorn Onyon, Thitiporn Pichayakul
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2022
การประชุมวิชาการ
The Effect of Aided-study Class Teaching Mode on Mathematics Achievement of Grade 4 Students in Primary Schools การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
Zhang Ancheng
63U54680106
Suwana Juithong, Phithack Nilnopkoon
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2022
การประชุมวิชาการ
A Study of Mathematics Achievement Through Learning Management Using the Flipped Classroom Method of The First Year in Zhoukou Vocational and Technical College, Henan Province,China The 6 th National and International Research Conference 2023
Zhang Haiwei
64U54680301
Suwana Juithong, Wassaporn Jirojphan
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2023
การประชุมวิชาการ
The Study of Mathematics Problem Solving Ability of Grade 5 Students in Primary Schools through Learning Management by using 5E Teaching Model The 6 th National and International Research Conference 2023
Zhang Yan
64U54680302
Suwana Juithong, Satsayamon Sangway
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2023
การประชุมวิชาการ
A Study of Dalcroze Music Teaching Method on Music Class to Promote Musical Literacy of Primary School Students การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
Zhao yi
63U54680110
Phithack Nilnopkoon,Kanreutai Klangphahol
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2022
การประชุมวิชาการ
The Effect of BOPPPS Teaching Method on Learning Achievement and Dance Performance of University Students การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565
Zhu Fengling
63U54680203
Sombat Kotchasit, Wang Tiansong
หลักสูตรและการสอน
ปริญญาโท
2022
การประชุมวิชาการ