ประกาศรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดสอน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สมัครเรียนออนไลน์

รายชื่อผู้สมัคร

พิมพ์ใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา

         ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู 15,000 15,000 5,000 35,000

         ระดับปริญญาโท
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (ค.ม.) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร (วท.ม.) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (วท.ม.) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี (วท.ม.) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (ส.ม.) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารปกครองและการประกอบการเพื่อสังคม (ศศ.ม.) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 - 120,000
สาขาวิชาผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ (บธ.ม.) (หลักสูตรภาษาไทย) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 120,000

         ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (ค.ด.) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 30,000 350,000
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 30,000 350,000
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ปร.ด.) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 30,000 350,000
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ปร.ด.) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 30,000 350,000
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (ปร.ด.) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 30,000 350,000
สาขาวิชาผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ (ปร.ด.) (หลักสูตรภาษาไทย) 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 30,000 350,000
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (บธ.ด.) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 450,000
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ (ส.ด.) 58,000 58,000 - 58,000 58,000 - 58,000 60,000 - 350,000

         ระดับปริญญาโทควบเอก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา (ปร.ด.) (โทควบเอก) 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 450,000

         ระดับปริญญาโท โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) 131,250 131,250 262,500
สาขาวิชาผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ (บธ.ม.) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 131,250 131,250 262,500
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (วท.ม.) 131,250 131,250 262,500

         ระดับปริญญาเอก โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) 175,000 175,000 175,000 525,000
สาขาวิชาผู้ประกอบการและการออกแบบนวัตกรรมธุรกิจ (ปร.ด.) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 175,000 175,000 175,000 525,000
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม (ปร.ด.) 175,000 175,000 175,000 525,000

         ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

การเรียนแบบต่อเนื่อง ระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 187,500 187,500 187,500 187,500 750,000
สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 187,500 187,500 187,500 187,500 750,000
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 187,500 187,500 187,500 187,500 750,000

         การจัดการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา
ค่าธรรมเนียม วิชาละ 2,000
ค่าธรรมเนียม วิชาละ 3,000ข้อกำหนดการใช้งาน | นโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล


สงวนลิขสิทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท์  0-2529-4046 , 0-2529-1638 ต่อ 401-403 เบอร์ภายใน 488 โทรสาร 0-2529-1638 ต่อ 406