ชื่อนักศึกษา สาขา ชื่อเรื่อง สถานที่ วันที่สอบ เวลา
นางสาวดวงใจ ส่งเสริม บริหารการศึกษา พฤติกรรมการบริหารกับบทบาทตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ห้อง 15-408 5/07/59 17.00-18.00
นางสาววันเพ็ญ โอสถอินทร์ บริหารการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ห้อง 15-408 5/07/59 16.00-17.00
นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์ บริหารการศึกษา การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ห้อง 15-408 27/06/59 14.00-15.00
นางอุไรวรรณ พิชพืชพันธ์ บริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อสถานศึกษาของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ห้อง 15-408 27/06/59 13.00-14.00
นางสาวนิตยา วีระพันธ์ บริหารการศึกษา รูปแบบโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้อง 15-408 2/02/59 14.30-16.00
นายพงศ์ภัทร์ สุภประเสริฐพง บริหารการศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ห้อง 15-408 2/02/59 10.30-11.30
นายกลมพันธ์ นาดอน บริหารการศึกษา การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ห้อง 15-408 2/02/59 09.30-10.30
นายสายัณห์ ขุนาพรม บริหารการศึกษา การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา สังกัดกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ห้อง 15-408 2/02/59 08.00-09.30
นางพัชรี พลอยเทศ บริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้อง 15-408 3/02/59 13.00-14.30
นายพล ศรีกัลยา บริหารการศึกษา รูปแบบความสัมพันธ์เชองโครงสร้างเชิงเส้นขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ห้อง 15-408 3/02/59 11.00-12.30
นางประภาพรรณ ปรีวรรณ บริหารการศึกษา รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ห้อง 15-408 3/02/59 09.30-11.30
นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์ บริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้อง 15-408 3/02/59 08.00-09.30
นางพิทยาภรณ์ อรชัย บริหารการศึกษา การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ห้อง 15-408 25/11/58 14.00-15.00
นางแรงชนน์ ขวัญศรี บริหารการศึกษา การดำเนินงาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี ห้อง 15-408 25/11/58 13.00-14.00
นางสาวรุจาภา คนขยัน บริหารการศึกษา การศึกษาเจตคติด้านการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ห้อง 15-408 25/09/58 14.00-15.00
นางสาวจิรนันท์ บุญสุข บริหารการศึกษา ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนมัธยมศึกาา ในจังหวัดอ่างทอง ห้อง 15-408 16/09/58 11.00-12.00
นางสาวสุวรรณา เพ็งเที่ยง บริหารการศึกษา บทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ห้อง 15-408 16/09/58 10.00-11.00
นางสาวเพียงหทัย แก้วดวงงาม บริหารการศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ห้อง 15-408 27/08/58 15.30-16.30
นางเพ็ญผกา กรวยทอง บริหารการศึกษา ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ห้อง 15-408 27/08/58 14.30-15.30
นางณิชาภา ธพิพัฒน์ บริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้อง 15-408 28/08/58 09.00-10.30
นายภิญโญ จูสี บริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบการดำเนินการงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกคริงส่วนท้องถิ่น ห้อง 15-407 28/07/58 16.30-18.00
นางสาวทัศนีย์ ทองสม บริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ห้อง 15-407 6/07/58 17.00-18.30
นายทวีศักดิ์ จำปาทอง บริหารการศึกษา การบริหารแบบกระจายอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาปทุมธานี ห้อง 15-407 1/07/58 13.00-14.00
นายภิรมณ์ จันทร์โนทัย บริหารการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ห้อง 15-407 1/07/58 08.30-10.00
นางสรายุทธ์ คนไทย บริหารธุรกิจ คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อการเลือกสถ่นที่ชำระค่าบริการของลูกค้าการประปานครหลวง ห้อง 15-407 29/05/58 14.00-15.30
นางสาวกฤติยามนต์ จันทร์นอก บริหารธุรกิจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการสายงานผลิต บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด(มหาชน) ห้อง 15-407 29/05/58 13.00-14.00
นางสาวมสารัตน์ วรรณทิพภากรณ์ บริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ห้อง 15-407 29/05/58 10.00-11.00
นางสาวปัทมา สายพร้อมญาติ บริหารการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้อง 15-407 28/05/58 09.00-10.00
นายสมคิด อินทร์พญา บริหารธุรกิจ หลักเสริมสร้างความปลอดภัยของพนักงานกองซ่อมใหญ่(อากาศยานที่ ๒)
ฝ่ายช่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ห้อง 15-407 8/05/58 15.00-16.00
นางสาวน้องนุช สมจิตต์ บริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัทพรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด
ห้อง 15-407 8/05/58 13.00-14.00
นางจินตนา โสมมูล บริหารธุรกิจ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำธุรกิจดอกไม้จันทร์กรณีศึกษากลุ่ม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้อง 15-407 8/05/58 11.00-12.00
นางสาวสุชาดา พาลีตา บริหารธุรกิจ ความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์
ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
ห้อง 15-407 8/05/58 10.00-11.00
นางพิศมัย วรรณชนะ บริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชาวไทย
ในตลาดต้าน้ำบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี
ห้อง 15-407 8/05/58 09.00-10.00
นายภูมิพัฒน์ ภาษิต บริหารธุรกิจ คุณภาพชีวิตในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ
ช่างทองในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้อง 15-407 9/04/58 11.00-12.00
นางจริญญา ภาษิต บริหารธุรกิจ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการและคุณภาพการบริการและคุณภาพการบริการ
ของหน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 15-407 9/04/58 10.00-11.00
นางสาวบุญเรือน ทาไร บริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานบริษัทบางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
ห้อง 15-407 9/04/58 09.00-10.00
นางสาวจุฑาทิพย์ จริตญาติ บริหารธุรกิจ อิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้ต่อการปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด
ห้อง 15-407 9/04/58 12.30-14.00
นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์งาม บริหารธุรกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลปทุมเวช
ห้อง 15-407 27/03/58 11.30-12.30
นายคำตัน จันทะวงษา การบริหารการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ห้อง 15-407 25/03/58 09.00-10.00
นางพัทธนันท์ สินนาง หลักสูตรและการสอน การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนกีฬา
ห้อง 15-407 26/12/57 13.30
นางสาวทัศนีย์ ทองสม การบริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ห้อง 15-407 17/12/57 16.30-18.30
นางสาวนิตยา วีระพันธ์ การบริหารการศึกษา รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ห้อง 15-407 12/12/57 11.30.13.00
นายทวี ควรผล การบริหารการศึกษา รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณลักษณะผุ้นำกับภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการ
ของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ห้อง 15-407 19/11/57 13.30-15.30
นายธนกฤต เปรมสวัสดิ์ การบริหารการศึกษา รูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้อง 15-407 19/11/57 11.00-12.30
นางสาวณปภัช มุสิกบุตร บริหารธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนตามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของพนักงานส่วนงานสนับสนุน บริษัท เอเชีย ซีเคียวริตี้ เมเนจเม้น จำกด
ห้อง 15-407 14/11/57 09.30-10.30
นายสุรินทร์ คำบุญมี บริหารธุรกิจ การเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการของศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้อง 15-407 14/11/57 08.30-09.30
นางสาวบุสญา อิ่มแก้ว หลักสูตรและการสอน ผลการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดกับแบบปกติที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการแก้โจทย์
ห้อง 15-407 10/11/57 10.30
นางเยาวเรศ ตระกูลวีระยุทธ การบริหารการศึกษา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้อง 15-408 30/06/57 16.00-17.30
พันโทฐิติวัจน์ พัฒน์เจริญ การบริหารการศึกษา รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของทหาร
กองประจำการ สังกัดกองทัพบก
ห้อง 15-408 20/09/57 09.00-10.30
เรืออากาศเอกหญิงสุภาพร
แสงสว่าง
การบริหารการศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
ห้อง 15-408 18/03/57 13.00-14.30
พันโทฐิติวัจน์ พัฒน์เจริญ การบริหารการศึกษา รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของทหาร
กองประจำการ สังกัดกองทัพบก
ห้อง 15-408 18/03/57 10.00-11.30
นายสมนึก เผือกพริ้ง การบริหารการศึกษา รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่บริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ห้อง 15-408 1/07/56 13.00-14.30
นางสาวศรีผกา เจริญยศ การบริหารการศึกษา การพัฒนารูปแบบการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ห้อง 15-407 31/10/55 12.30-13.30
นางหัสยา คุ้มสุวรรณ หลักสูตรและการสอน ปัญหาการดำเนินงานจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเชียนในโรงเรียนสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24
ห้อง 15-407 10/11/57 09.30
นายสรชัย ชวรางกูร หลักสูตรและการสอน การพัฒนารูปแบบบทเรียนมัลติมีเดียส่งเสริมพื้นฐานสำคัญที่มีผลต่อทักษะ
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
ห้อง 15-407 16/06/57 13.00